جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۶۴۵-۷۷۸۴
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶
مدیر مسئول: دکتر صادق کریمی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حسین غضنفرپور
مدیر اجرایی: دکتر محسن پورخسروانی
هیئت تحریریه: دکتر حبیب اله احمدی، دکتر محمدتقی ایمان، دکتر سیدعلی بدری، دکتر ناهید سجادیان، دکتر ژیلا سجادی، دکتر محمد حسین سرایی، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر محمدرضا رضایی، دکتر علی زنگی آبادی، دکتر احمد عباس نژاد، دکتر علی اصغر عبدالهی، دکتر حسین غضنفرپور، دکتر محمدعلی فیروزی، دکتر صادق کریمی، دکتر اکبر کیانی، دکتر سعیده گروسی، دکتر سعید ملکی، دکتر علی موحد، دکتر میرنجف موسوی، دکتر جعفر میرکتولی، دکتر حسین نگارش
وب سایت: http://jusg.uk.ac.ir/
پست الکترونیکی: jusg@uk.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳