جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


بر اساس رأی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این نشریه از شمارۀ پاییز و زمستان 96 درجۀ علمی- پژوهشی دریافت نموده است.  


 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۷۶-۵۲۹۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶
مدیر مسئول: دکتر صادق کریمی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
p-issn: ۲۴۲۳-۵۵۰۴
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حسین غضنفرپور
مدیر داخلی: دکتر محسن پورخسروانی
هیئت تحریریه: دکتر سید علی بدری، دکتر محمدحسین سرایی، دکتر محمدرضا رضایی، دکتر علی زنگی آبادی، دکتر احمد عباس نژاد، دکتر علی اصغر عبدالهی، دکتر حسین غضنفرپور، دکتر صادق کریمی، دکتر اکبر کیانی، دکتر سعیده گروسی، دکتر علی موحد، دکتر جعفر میرکتولی، دکتر حسین نگارش
وب سایت: http://jusg.uk.ac.ir/
پست الکترونیکی: jusg@uk.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹