هنرهای زیبا - نشریه علمی (وزارت علوم)

هنرهای زیبا (نشریه علمی وزارت علوم)


 توقف انتشار: از تابستان 1389 نشریه هنرهای زیبا به سه مجله به نام های 1. هنرهای نمایشی و موسیقی 2. هنرهای تجسمی 3. معماری و شهرسازی تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
ناشر: دانشگاه تهران
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرا
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمدمهدی عزیزی
وب سایت: https://jhz.ut.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵