طب ورزشی - علمی-پژوهشی

طب ورزشی


این نشریه تا پایان سال 1388 با نام نشریه حرکت منتشر شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ شهریور ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۹۳۱۷-۲۰۰۸
صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمدحسین علیزاده
هیئت تحریریه: محمدتقی خانی، علی اصغر خالدان، حسن دانشمندی، رضا رجبی، علی اصغر رواسی، نادر رهنما، مرتضی شهبازی مقدم، حیدر صادقی، نادر فرهپور
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۸۸۴۷
وب سایت: https://jsmed.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jsmed@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۶۳۰۰۰۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹