طب ورزشی - علمی-پژوهشی

طب ورزشی


این نشریه تا پایان سال 1388 با نام نشریه حرکت منتشر شده است.


درجه علمی علمی- پژوهشی

دوره انتشار:  دوفصلنامه

موضوع مطالب: طب ورزشی

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیرمسئول: محمد گودرزی 

سردبیر: محمد حسین علیزاده

مدیر داخلی: مهری دارابی

هیات تحریریه: محمد تقی خانی، علی اصغر خالدان، حسن دانشمندی، رضا رجبی، علی اصغر رواسی، نادر رهنما، مرتضی شهبازی مقدم، حیدر صادقی، نادر فرهپور 

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه حرکت، کد پستی:14398     

تلفکس: 88630001 (021)

وب سایت: http://jsmed.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jsmed@ut.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ شهریور ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹