پژوهشنامه قرآن و حدیث - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه قرآن و حدیث


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهش نامه قرآن و حدیث

مدیر مسئول: دکتر جعفر نکونام 

سردبیر: دکتر عباس همامی 

هیئت تحریریه: دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر سیدرضا مودب، دکتر سیدبابک فرزانه، دکترعباس همامی، دکتر عبدالکریم بی آزار، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر محسن قاسم پور، دکتر جعفر نکونام 

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان پونک، مجتمع قائم، واحد 10 

تلفکس: 44472310(021)

وب سایت: http://www.pnmag.info/

پست الکترونیک: pn@saqh.ir 


آرشیو نشریه: