مطالعات راهبردی ارتباطات (رهپویه ارتباطات و فرهنگ سابق) -

مطالعات راهبردی ارتباطات (رهپویه ارتباطات و فرهنگ سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۹۷۹۶-۲۸۲۰
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سید محمد حسین ساعی
ناشر: دانشگاه سوره
p-issn: ۹۷۸۸-۲۸۲۰
صاحب امتیاز: دانشگاه سوره
سردبیر: دکتر باقر ساروخانی
مدیر اجرایی: مریم فخری
هیئت تحریریه: باقر ساروخانی، محمد میرزایی، سید محمد صادق مهدوی، حسین بهروان، حبیب الله احمدی، علی حسین حسین زاده، محمود شارع پور، محسن نیازی، سید اسماعیل هاشمی، سیروس احمدی، محمدمهدی فرقانی، شهلا کاظمی پور ثابت، محسن نوغانی دخت بهمنی، عباس اسدی، امیدعلی مسعودی، مهران هوشیار، منصور حقیقتیان، کرامت الله راسخ، عبدالکریم عطارزاده
وب سایت: https://rcc.soore.ac.ir/
پست الکترونیکی: S.fa.ertebatat@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات