معماری و شهرسازی ایران - نشریه علمی

معماری و شهرسازی ایران


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۹۱
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
وب سایت: http://www.isau.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲