جغرافیا و توسعه ناحیه ای - علمی-پژوهشی

جغرافیا و توسعه ناحیه ای


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد  

مدیر مسئول: دکتر محمد رحیم رهنما 

سردبیر: دکتر حمید شایان

مدیر اجرایی: دکتر حمدالله سجاسی قیداری

هیات تحریریه: دکترعبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر محمدعلی احمدیان، دکتر کریم حسین زاده دلیر، دکتر سید رضا حسین زاده، دکتر محمد رحیم رهنما، دکتر محمد جعفر زمردیان، دکتر حمید شایان، دکتر حسن کامران، دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی، دکتر عزت الله مافی، دکتر سعدالله ولایتی

نشانی: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی:9177948882 .

تلفن: 8796840 و 8794144 (0511)   فکس: 8794144 (0511) 

پست الکترونیک:  jrd@ferdowsi.um.ac.ir 

وب سایت:  jm.um.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶