اخلاق وحیانی - علمی-پژوهشی

اخلاق وحیانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

مدیر مسئول: مرتضی واعظ جوادی

سردبیر: مسعود آذربایجانی

مدیر داخلی: هادی یساقی

هیئت تحریریه: احمد احمدی، احمد دیلمی، امیر خواص، حمید پارسانیا، علی شیروانی، محسن جوادی، محمد فنایی اشکوری، محمد محمدرضایی، مرتضی واعظ جوادی

نشانی: قم، بلوار عماریاسر، خ قدوسی، بنیاد بین‌‌‌‌‌المللی علوم وحیانی إسراء، پژوهشگاه معارج، طبقه 3، اداره نشریات

وب سایت: http://ethics.isramags.ir

پست الکترونیک: israethics@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۰ تیر ۱۳۹۲
ناشر: پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷