جندی شاپور -

جندی شاپور


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمد حیدرزاده
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
سردبیر: محمد حیدرزاده
مدیر داخلی: حسین مالکی
هیئت تحریریه: دکتر چیو ئیهائو، دکتر علی بحرانی پور، دکتر شهرام جلیلیان، دکتر اسماعیل سنگاری، دکتر محمدرضا علم، دکتر بهادر قیم.
آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دفتر انجمن‌های علمی
تلفن: ۰۹۳۳۵۶۳۱۹۸۲
وب سایت: http://jsmagazine.ir/
پست الکترونیکی: info@jsmagazine.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات