جغرافیا و برنامه ریزی - علمی-پژوهشی

جغرافیا و برنامه ریزی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: سالنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین رضایی مقدم

سردبیر: دکتر علی محمد خورشید دوست

مدیر داخلی: دکتر محسن آقایاری

هیات تحریریه: دکتر محمدرضا پورمحمدی، دکتر محمدرضا ثروتی، دکتر فیروز جمالی، دکتر سعید جهانبخش، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر بهلول علیجانی، دکتر احمد فرهودی، دکتر علی محمد خورشید دوست، دکتر محمدحسین رضائی مقدم، دکتر رحمت محمدزاده

وب سایت: http://geoplanning.tabrizu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۳ بهمن ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه تبریز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶