اضاءات نقدیه - علمی-پژوهشی

اضاءات نقدیه


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد سالامی واحد کرج

مدیر مسئول: دکتر سید ابراهیم آرمن

 سردبیر: دکتر سید محمد حسینی

مدیر داخلی: دکتر حسن شوندی

مدیر اجرایی : مهدی نحوی

هیات تحریریه: دکتر سلیمان الشطی، دکتر حامد صدقی، دکتر عباس کی منش، دکتر عباس ماهیار، دکتر مهدی محقق، دکتر محمد إبراهیم خلیفة شوشتری، دکتر غلام عباس رضایی، دکتر جواد سعدون زاده، دکتر محمد حسن العمادی، دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر علی گنجیان خناری، دکتر إیناس محمد عبدالعزیز

نشانی: کرج - انتهای رجائی شهر ، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال - صندوق پستی :313 - 31485

تلفن: 9-4418143  0263

نشانی الکترونیک: http://roc.kiau.ac.ir

پست الکترونی: Roc@kiau.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ فروردین ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰