جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - نشریه علمی (وزارت علوم)

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۷۸۳-۵۲۷۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ تیر ۱۳۹۱
مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم‌زاده
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
p-issn: ۲۳۴۵-۲۲۷۷
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر عیسی ابراهیم‌زاده
مدیر اجرایی: مهندس سحر تیموری
هیئت تحریریه: دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، دکتر حسنعلی غیور، دکتر میر نجف موسوی، دکتر کرامت اله زیاری، دکتر حسن افراخته، دکتر پیمان محمودی، دکتر فرامرز بریمانی، دکتر جعفر جوان، دکتر محمود خسروی، دکتر عباس سعیدی، دکتر تقی طاوسی، دکتر حسین نگارش، دکتر علی حاجی نژاد*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر یانگ لیو، پروفسور رجیب مایتی، دکتر خدیجه شکرا...، دکتر سیلوستر ورسکی
آدرس: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکدۀ ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه،دفتر فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه­ای
تلفن: ۰۵۴۳۱۱۳۶۷۹۲
وب سایت: https://gaij.usb.ac.ir/
پست الکترونیکی: TURP@usb.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸