جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - نشریه علمی

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای


 


 رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگـاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عیسی ابراهیم زاده

مدیر اجرایی: مهندس سحر تیموری

هیات تحریریه: دکتر حسن افراخته، دکتر فرامرز بریمانی، دکتر جعفر جوان، دکتر محمود خسروی، دکتر کرامت اله زیاری، دکتر عباس سعیدی، دکتر سیروس شفقی، دکتر حسنعلی غیور، دکتر حسین نگارش، دکتر میر نجف موسوی

نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای

تلفن: 8056792- 0541 نمابر: 2452332 - 0541

وب سایت: http://gaij.usb.ac.ir/

پست الکترونیک: TURP@usb.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ تیر ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸