دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1379 شماره 5

مقالات

۱.

بررسی کارایی روشهای ابراز وجود در افزایش جرأت ورزی دختران نابینا

۳.

مقایسه حافظه و شناخت در بیماران افسرده، وسواس و افراد بهنجار

۵.

بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان

۷.

بررسی کارایی روشهای ابراز وجود در افزایش جرأت ورزی دختران نابینا

۹.

مقایسه حافظه و شناخت در بیماران افسرده، وسواس و افراد بهنجار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵