چکیده

پیشرفت های اخیر در فناوری اطلاعات منجر به توسعه و گسترش سریع خدمات مالی جدید و نوآورانه شده است. این فناوری نوین مالی، فین تک (تکنومالی) نامیده می شود. فین تک ترکیب اصطلاحات مالی و تکنولوژی است؛ فین تک با افزایش شفاف سازی، کاهش هزینه ها، کاهش واسطه ها و دسترسی به اطلاعات، فرصت های جدیدی را برای توانمندسازی مردم به ارمغان می آورد. اکنون شرکت های فین تک، دامنه فعالیت خود را از طریق اینترنت و تلفن همراه مانند پرداخت های تلفن همراه و حواله و از طریق بانکداری آنلاین سنتی توسط شرکت های مالی تا خدمات مالی نوآورانه و متفاوت توسط ارائه دهندگان غیرمالی گسترش می دهند. اگرچه بسیاری از محققان معتقدند که فین تک می تواند آینده صنعت مالی را تغییر دهد، اما هنوز بر سر این مساله تردید وجود دارد. موانع اصلی پذیرش فین تک ها عبارت اند از: ریسک های مالی، ریسک های مقرراتی، امنیت و حفظ حریم خصوصی و عملیاتی. لذا با توجه به وجود مخاطرات و نگرانی ها در ادغام آن ها با بانکداری، مراحل و مزایای آن باید موردبررسی قرار گیرد. هدف این تحقیق بررسی فین تک ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت نظارت بر فین تک ها است. این تحقیق به روش توصیفی انجام گرفته و برای گردآوری داده ها و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. نتایج تحقیق به روش استنباطی نشان داد که فین تک ها دارای مزایا و معایبی هستند لذا از بین آن ها باید فین تک هایی انتخاب شوند که دارای مزایای بیشتر و خطرات کمتری برای نظام بانکداری باشند. در پایان راهکارهای نظارتی بر فین تک ها پیشنهاد گردیده است.

تبلیغات