پژوهشنامه سبک زندگی

پژوهشنامه سبک زندگی

پژوهشنامه سبک زندگی سال دوم پاییز و زمستان 1395 شماره 3

مقالات

۱.

مدل جامع کنش از منظر عرفان و قرآن

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
اسمِ شریفِ الله، جامع ترین اسم خداست. نام زیبای رحمان، به معنای خیرخواه و بخشنده می باشد. مظهر اسم رحمان، احسان است. از آنجا که دین براساس اسم جامع رحمان نازل شده است، می توان گفت که احسان عصاره دین است. محور مقاله حاضر نظریه احسان است. این نظریه به ما می گوید که احسان از یکسو مظهر جامع رحمان است و از سوی دیگر دینِ خالص بوده وجه جامع تمام ابعاد دین میباشد. این نظریه دارای مبانی مختلفی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف نظریه احسان، تلاش شده است مبانی و دلائل آن از منظر عرفان و قرآن تحلیل و بررسی گردد. اسمِ شریفِ الله، جامع ترین اسم خداست. نام زیبای رحمان، به معنای خیرخواه و بخشنده می باشد. مظهر اسم رحمان، احسان است. از آنجا که دین براساس اسم جامع رحمان نازل شده است، می توان گفت که احسان عصاره دین است. محور مقاله حاضر نظریه احسان است. این نظریه به ما می گوید که احسان از یکسو مظهر جامع رحمان است و از سوی دیگر دینِ خالص بوده وجه جامع تمام ابعاد دین میباشد. این نظریه دارای مبانی مختلفی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف نظریه احسان، تلاش شده است مبانی و دلائل آن از منظر عرفان و قرآن تحلیل و بررسی گردد. اسمِ شریفِ الله، جامع ترین اسم خداست. نام زیبای رحمان، به معنای خیرخواه و بخشنده می باشد. مظهر اسم رحمان، احسان است. از آنجا که دین براساس اسم جامع رحمان نازل شده است، می توان گفت که احسان عصاره دین است.
۲.

ظرفیت شناسی روان شناسی برای سبک زندگی

تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
موضوع بحث «ظرفیت شناسی روان شناسی برای سبک زندگی» است. هدف این است که ظرفیت ها و قابلیت ها و توانش های دانش روان شناسی را برای تحلیل و تبیین مباحث و مسائل سبک زندگی به کار بریم. روش ما در این جستار «تحلیل محتوای کیفی» متون و منابع اصلی و کلاسیک روان شناسی است. داده های این پژوهش عبارتند از: برای توصیف، تبیین، پیش بینی، کنترل و تغییر رفتارها و الگوهای سبک زندگی می توانیم از روان شناسی رشد در بخش دوره ها، ابعاد و عوامل رشد؛ از روان شناسی شناختی در بخش احساس و ادراک، یادگیری، زبان، تفکر و حافظه؛ از روان شناسی شخصیت در بخش نیازها و انگیزه ها، پدیدآیی شخصیت، تفاوت های فردی و نظریه های شخصیت؛ از روان شناسی اجتماعی در مسائل نگرش، پیش داوری، جاذبه میان فردی، پرخاشگری و نفوذ اجتماعی و بالاخره از روان شناسی بالینی در مباحث روان سنجی، مقابله با اضطراب و فشار روانی، روش های اصلاح و تغییر رفتار و شیوه های روان درمانی استفاده کنیم. نتایج این پژوهش این است که برای تحلیل و تبیین سبک زندگی از شاخه های مختلف روان شناسی باید بهره مند شد و با استفاده از اکثر مباحث و شاخه های روان شناسی می توان فهم درست تری از مسائل سبک زندگی پیدا کرد.
۳.

نقش عوامل عاطفی_ روانی در تحکیم خانواده از منظر آیات و روایات با رویکرد سبک زندگی اسلامی

تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۴۵۲
استحکام خانواده نقش اساسی در ثبات و تقویت ارزش ها در جامعه دارد. با این حال در عصر کنونی نظام خانواده دچار چالش های اساسی شده و پایه های آن متزلزل گشته است. تحقیق حاضر به عوامل عاطفی روانی تحکیم خانواده از منظر آیات و روایات با رویکرد سبک زندگی اسلامی می پردازد. به جهت نقش مؤثر باورها و ارزش های اسلامی مردم، استفاده از آموزه های قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) در حفظ و تحکیم خانواده در ایران نقش اساسی دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و روش های تفسیری و فهم حدیث در مکتب اهل بیت(علیهم السلام) انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق در جنبه عاطفی روانی، ابراز محبت، حمایت روانی، احترام متقابل، خوش بینی، فروتنی، بخشش و گذشت، عیب پوشی، مهار هیجان های منفی، قدردانی از یکدیگر، تأمین نیاز جنسی همسران و اجرای برنامه های نشاط بخش در استحکام خانواده نقش دارند. در نتیجه استفاده از مهارت های مبتنی بر سبک زندگی اسلامی برای تقویت این ابعاد در خانواده و اصلاح الگوهای رفتاری به پایداری روابط خانوادگی کمک می کند.
۴.

نسبت «سبک زندگی» و «معنای زندگی» در اندیشه آلفرد آدلر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۵۳ تعداد دانلود : ۶۰۳
از منظر روانشناسی آلفرد آدلر معنای زندگی به مثابه شناخت زندگی و اهداف ناظر به آن در طول تاریخ بشر از دغدغه های اصلی وی بوده است. توجه به معنای زندگی از یک سو در آثار آدلر و توجه به سبک زندگی نه به عنوان رفتار و منش، بلکه به عنوان امری که همه رفتارها و تجربیّات انسانی (زندگی) را هدایت می کند و خود به واسطه خوی ها و منش فردی شکل گرفته، ما را نسبت به رابطه معنای زندگی و سبک زندگی در اندیشه آلفرد آدلر برمی انگیزاند؛ لذا در این مقاله با تمرکز بر دیدگاههای وی، به نسبت این دو مفهوم می پردازیم. از یافته های این پژوهش می توان به رابطه بازنمایی سبک زندگی و معنای زندگی در اندیشه آدلری اشاره کرد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و بر اساس داده های برآمده از گردآوری کتابخانه ای به تحلیل مسئله اصلی مقاله پرداخته ایم.
۵.

کارکردهای مهمانی در سبک زندگی اسلامی

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
نوشتار پیش رو، کوششی است برای بررسی کارکردهای مهمانی در سبک زندگی اسلامی. این بررسی با ارجاع به منابع روایی و با تکیه بر روش تفسیری و تحلیل محتوای متون صورت گرفته و مشخص گردیده است که سبک زندگی به معنای مجموعه انتخاب های نمادین و دلالت مند، دارای عناصر و جلوه های گوناگونی است که در عرصه روابط اجتماعی، سنّت مهمانی، یکی از مهم ترین آن ها است. این سنّت علاوه بر تجلّیات عینی و صورت های نمادین که بازگو کننده سبک زندگی اسلامی است، دارای آثار و کارکردهایی می باشد که مجموع حیات اجتماعی مسلمین را تحت تأثیر قرار می دهد و سهم مؤثری در تمدّن سازی اسلامی به عهده می گیرد. این آثار که درواقع همان یافته های پژوهش به شمار می روند، در ارتباط با حیات اخروی انسان عبارتند از: «آمرزش الهی» و «ورود به بهشت و رهایی از جهنّم». امّا در حیات مادّی به تناسب ویژگی های سبک زندگی نظیر «انتخاب»، «الگومندی» و «نمادین بودن» ، «تعیین محدوده های انتخاب»، «ارائه الگوهای رفتار» نظیر رفتارهای پیوندجویانه، صمیمانه، عاطفی، و مبتنی بر اعتماد اجتماعی از جمله این کارکردها است. مضاف بر این که مهمانی از طریق پر کردن اوقات فراغت، جنبه های نمادین نیز پیدا نموده و از این طریق نیز اعمال کارکرد می نماید.
۶.

پیش بینی گرایش به رفتارهای ریسک پذیر بر اساس احساسات خودکارآمدی و هیجان خواهی در بین دانشجویان

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
این پژوهش با هدف پیش بینی گ رایش ب ه رفتاره ای ریسک پذیر ب ر اساس احساسات خودکارآمدی و هیجان خواهی بر روی دانشجویان اجرا ش د. ط رح پژوهش از نوع همبستگی است. جامع ه آم اری این پژوهش شامل هم ه دانش جویان دوره کارشناس ی دانشگاه پیام نور اردبیل که در س ال تحص یلی95-94 تحصیل می کردند بودند. نمونه این پژوهش 290شامل دانشجو دانشگاه پیان نور اردبیل ب ود ک ه ب ه شیوه تصادفی س اده از دانش کده ه ای مختل ف دانش گاه انتخاب شدند. اب زار پ ژوهش ش امل مقی اس خطر پ ذیری جوان ان ایران ی (زاده محم دی و حم دآبادی،1390) ، مقیاس هیجان طلبی زاک رمن و مقیاس خودکارآمدی شوارتز(1995) بود.داده ها با استفاده از نرم افزار spss-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاص ل از ض ریب همبس تگی پیرس ون نش ان داد که احساسات خودکارآمدی (38/0) و هیجان خواهی (32/0) با گرایش به رفتارهای ریسک پذیر رابطه معنادار دارد( 01/0P<).همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که احساسات خودکارآمدی 35 درصد از واریانس مربوط به گرایش به رفتارهای ریسک پذیر و متغیر هیجان خواهی 41 درصد از واریانس مربوط به گرایش به رفتارهای ریسک پذیر را تبیین می کند (001/0P<).