اطلاع رسانی حقوقی

اطلاع رسانی حقوقی

اطلاع رسانی حقوقی دوره جدید سال ششم بهار و تابستان 1388 شماره 17 و 18

مقالات

۸.

فساد و کنترل فساد: نگاهی به پدیده فساد با رویکردی با اسناد بین المللی در زمینه پیشگیری و منع فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 393