مربیان

مربیان

مربیان زمستان 1385 شماره 22

مقالات

۶.

استراتژی دفاعی پیامبر اعظم (ص) در پنج جبهه «با تأکید بر نبرد نامتقارن»

۷.

روش شناسی مدیریت نفوذ در دیگران «تأکید بر سیره پیامبر اعظم (ص)»