حقوق اساسی

حقوق اساسی

فصلنامه حقوق اساسی 1386 شماره 8

مقالات

۱.

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه حقوق بشر مقایسه دو حقوق تاثیر متقابل دو حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۴ تعداد دانلود : ۹۴۱
حقوق بشر، به عنوان مجموعه ای از حقوق و ازادیها، متضمن موارد استحقاق ذاتی هر فرد به صرف انسان بودن وی بوده در کلیه زمانها، اعم از صلح و جنگ، قابل اجرا می باشد. حقوق بشر دوستانه، به عنوان یک حقوق اضطراری قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه، در بردارنده قواعد و مقرراتی است که به منظور حل مسائل بشر دوستانه ای که از چنین وضعیت هایی ناشی می شوند ...
۲.

تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران

کلید واژه ها: نظارت نظارت قضایی نظارت اداری نظارت پارلمانی بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۷۳
هدف اساسی از برقراری کنترل های لازم بر چگونگی مصرف بودجه، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند...
۳.

شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق انتخاباتی فرانسه نظارت جمهوری انتخاب ریاست همه پرسی شورای قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
شورای قانون اساسی فرانسه، با تفاوت هایی جزیی، از وظایفی مشابه با وظایف شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی برخوردار است. دامنه نظارتی شورای قانون اساسی در این قلمرو هم شامل ویفه مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و هم شامل وظیفه دادرسی و پیگیری دعاوی انتخاباتی است....
۴.

بررسی نظام حقوقی لبنان

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی سابقه تاریخی قیمومیت فرانسه استقلال لبنان منابع حقوق اختیارات قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۷۸
" با توجه به این که کتاب بررسی سیستم حقوقی کشور لبنان در دست تهیه و تدوین است، لذا این مقاله به عنوان چکیده ای از کتاب مذکور در اختیار خوانندگان عزیز قرار می گیرد. با توجه به سیستم دوگانه ای که از جهات مختلف در کشور لبنان حاکم است، شناخت بیشتر این کشور برای پژوهشگران مفید خواهد بود. سیستمی که در یک طرف آن مسیحیت... "
۵.

قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی اثبات بار اثبات معکوس شدن بار اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۷۰
" قاعده کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی درطرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است... "
۷.

حقوق اساسی در دوران مطلق گرایی (با تاکید بر دوره ی پیش از انقلاب 1789 فرانسه و پیش از انقلاب مشروطیت

نویسنده:

کلید واژه ها: مطلق گرایی حاکمیت الهی آمیختگی قوا قوانین بنیادین سلطنت عرف ها اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۳ تعداد دانلود : ۶۹۴
۱۰.

دولت، والدین و تعلیم و تربیت: تحلیل فلسفی - حقوقی حق بر تعلیم و تربیت

نویسنده:

کلید واژه ها: والدین دولت حق تعلیم و تربیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۰ تعداد دانلود : ۹۸۸
"حق بر تعلیم و تربیت، به رغم تردیدهائی که در حق بودن آن وجود دارد، همواره یکی از مهمترین حقوق بشری به شمار می رفته و اغلب اسناد حقوق بشری، بر چنین اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد و علی الخصوص کودکان می دانند. این اسناد تقریبا بالاتفاق حق تقدم در اعمال این حق وتعیین نوع آن را بر عهده والدین نهاده اند ... "
۱۳.

بررسی و تحلیل مبانی نظری عدالت اجتماعی (حقوق اقتصادی و اجتماعی یا حقوق رفاهی) و دولت رفاه در پرتو نظ

نویسنده:

کلید واژه ها: تئوری عدالت جان رولز اصول عدالت نهادهای عادلانه حقوق رفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
۱۴.

نگاهی به مقررات اضطراری در کشور ترکیه مصوب 25 اکتبر 1983

کلید واژه ها: تئوری عدالت جان رولز نهادهای عادلانه حقوق رفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
" متن حاضر برگرفته از قانون وضعیت اضطراری کشور ترکیه می باشد که در روزنامه رسمی شماره 18204 مورخ 27 اکتبر 1983 این کشور به عنوان قانون شماره 2935 منتشر گردیده است. این قانون مشتمل بر 36 ماده و در 6 بخش به تصویب رسیده که بخش اول آن شامل مقررات عمومی، بخش دوم تحت عنوان تعهدات می باشد.... "
۱۸.

رویه های حمایت از حقوق بشر در نظام های بازنگری قضایی غیر متمرکز

۱۹.

عملکرد دادگاه عالی قانون اساسی مصر

کلید واژه ها: تفسیر قانون اساسی قانون اساسی مصر دادگاه عالی قانون اساسی مصر حقوق ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۵۱۷
" حقوق بشر به عنوان مجموعه ای از کرامت ها و شایستگی های انسان که لازمه ی حیات فردی و اجتماعی اوست، صرفا زمانی عینیت می یابد که به حالت اجرا درآیند. در این میان یکی از بسترهای موثر این آرمان، قوه قضاییه است. دادگاه های عالی قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه با کنترل مطابقت قوانین مصوب پارلمان با قواعد و الزامات مندرج در قانون اساسی، از نقض حقوق بنیادین بشری جلوگیری می کنند... "
۲۰.

نظام های انتخاباتی و اهدافشان: نکاتی اساسی برای تصمیم گیرندگان

۲۱.

نقد رویه ها: حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مرحله تحقیقاتی: با تاکید بر رویه دیوان اروپایی ح

کلید واژه ها: حقوق بشر مشاور حقوقی دادرسی عادلانه وکیل دیوان اروپایی v

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۶۸۴