آموزه های حقوق کیفری (الهیات و حقوق)

آموزه های حقوق کیفری (الهیات و حقوق)

الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال سوم پاییز و زمستان 1382 شماره 3 و 4 (پیاپی 9 و 10)

مقالات

۸.

تلاشهای بین المللی برای مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶