آموزه های حقوق کیفری (الهیات و حقوق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

آموزه های حقوق کیفری (الهیات و حقوق) (مقاله علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه 

سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی 

مدیر اجرایی: محمدامین انسان 

هیئت تحریریه: دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر عباس زراعت، دکتر محمد علی سعیدی، دکتر محمد هادی صادقی، دکتر حسین غلامی دون، دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی 

نشانی: مشهد، 461-91735 

تلفکس: 32230772(051)

وب سایت: http://www.aqr.ir

پست الکترونیک: razaviunmag@gmail.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳