علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1372 شماره 17

مقالات

۳.

نقش آموزش در بهسازی واحدهای تولیدی- صنعتی و تأثیر آن بر طرح توسعه مشاغل

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳