محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی تابستان 1387 شماره 46 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین تیپ‌های جنگلی برمبنای شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خص اهمیت(IV) درجهت‌های جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی فلور و رویشگاههای منطقة حفاظت شدة مند(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

شناسایی و معرفی توده‌های جنگلی طبیعی استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴