محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی تابستان 1386 شماره 42 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیة جنوب شرق شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکان یابی تجهیزات شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

نقش تغییر کاربری اراضی بر دبی سیلاب های منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

منظر سازی کوهستان با استفاده از گیاهان بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی موفقیت کاج الدار برای ایجاد فضای سبز در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تغییرات ازن سطحی درمحدودة ایستگاه سینوپتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارزیابی توانایی انطباق فناوری های نو مدیریت پسماندها در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران انطباق فناوری مدیریت مواد زاید جامد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 178
۸.

پهنه بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی دردشت ورامین(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

چگونه می توان ارزش تولیدات و خدمات اکولوژیکی منابع جنگلی خزری را تقویم کرد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴