تحقیقات اقتصاد کشاورزی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد 2 بهار 1389 شماره 1 (پیاپی 5) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثرات رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثر تناوب زراعی بهینه بر پایداری درآمد کشاورزان : مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمایت از تولید کننده ی بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی رابطه ی تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی ساختار تولید مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تعیین عمق بهینه ی اقتصادی چاه های آب کشاورزی : مطالعه ی موردی دشت بجنورد(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تعیین الگوی بهینه ی کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تاثیر اندازه ی دولت بر بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش های کشاورزی و صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تعیین الگوی بهینه ی کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

تعیین الگوی بهینه ی کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱