تحقیقات اقتصاد کشاورزی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد 2 بهار 1389 شماره 1 (پیاپی 5)

مقالات

۱.

اثرات رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان)

۲.

اثر تناوب زراعی بهینه بر پایداری درآمد کشاورزان : مطالعه موردی

۳.

اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمایت از تولید کننده ی بخش کشاورزی در ایران

۴.

بررسی رابطه ی تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران

۵.

بررسی ساختار تولید مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان تهران

۶.

تعیین عمق بهینه ی اقتصادی چاه های آب کشاورزی : مطالعه ی موردی دشت بجنورد

۷.

تعیین الگوی بهینه ی کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان

۸.

تاثیر اندازه ی دولت بر بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش های کشاورزی و صنعت در ایران

۹.

تعیین الگوی بهینه ی کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان

۱۰.

تعیین الگوی بهینه ی کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱