تحقیقات اقتصاد کشاورزی - علمی-پژوهشی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 

مدیر مسئول: دکتر بهاء الدین نجفی 

سردبیر: دکتر غلامررضا سلطانی

مدیر داخلی: دکتر سید نعمت الله موسوی

هیئت تحریریه: دکتر جواد ترکمانی، دکتر منصور زیبایی، دکتر غلامرضا سلطانی، دکتر علیرضا کرباسی، دکتر مجید کوپاهی، دکتر رضا مقدسی، دکتر سید نعمت الله موسوی، دکتر بهاءالدین نجفی، دکتر ناصر شاهنوشی، دکتر حسین مهرابی بشر آبادی 

نشانی: مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مجله ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، کدپستی : 7371113119 . صندوق پستی مرودشت، 465 .

تلفن: 9-3311172(0728)  فاکس: 3311172(0728) 

وب سایت: http://jae.miau.ac.ir

پست الکترونیک:  jaemiau@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۵ تیر ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰