توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1388 شماره 4

مقالات

۱.

عهدنامه اخلاقی فرماندهان و مدیران پلیس: استانداردی برای رفتار و تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق

۲.

بررسی رابطه بین رهبری، فرهنگ سازمانی، فعالیت سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲