توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1388 شماره 3

مقالات

۱.

تاثیر عدالت سازمانی، رابطه رهبر- عضو، اعتماد و توانمندسازی روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی

۳.

اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تاکید بر نقش مدیریت دانش

کلید واژه ها: مدیریت دانشتکنولوژی اطلاعاتسبک تفکرتحقیقات پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۹۹۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲