توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1388 شماره 1

مقالات

۱.

پنج گام کلیدی در تدوین و ترویج منشور اخلاقی سازمان پلیس

۲.

بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ناجا(تعرفه ن پ 2)از دیدگاه مدیران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲