توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1387 شماره 5

مقالات

۱.

بررسی عملکرد تیم های کاری در سازمان و عوامل مؤثر بر آن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲