مدیرساز

مدیرساز

مدیرساز 1382 شماره 12

مقالات

۱.

تفکر راهبردی (برای عصر آتی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
این مقاله ترجمه بخشی از کتاب «تفکر راهبردی برای عصر آنی» است که به دلیل غنای محتوایی آن که می تواند راه کار روشنی برای مدیران و برنامه ریزان باشد نسبت به ترجمه آن اقدام شده است.
۲.

انتقال دانش و حفظ مهارت: نیاز پیوسته فرایند جهانی شدن

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات مدیریت منابع انسانی مدیریت دانش بازاریابی جهانی انتقال دانش تبعیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۵۳۶
سازمانها با ادامه روند جهانی شدن، به طور پیوسته با رقابت جهانی مواجه هستند. برای این که این سازمانها بتوانند از لحاظ رقابتی توانمند باشند و در عین حال توان رقابتی خود را حفظ کند باید دانش و مهارت کارکنان خود را یک منبع حیاتی و ضروری بدانند. در این مقاله مدیریت دانش به صورتی اجمالی مطرح می شود و انتقال دانش و مهارت در سازمانهایی که در مقیاس جهانی فعالیت می کنند مورد بحث قرار می گیرد. همچنین بر اهمیت تکالیف جهانی در انتقال دانش و نقش مدیریت منابع انسانی در حفظ موفق و مؤثر مهارت تاکید خاص گذاشته می شود.
۳.

رویکرد یادگیری از راهبرد

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی یادگیری سازمانی سازمانهای یادگیرنده سبکهای یادگیری راهبرد وسعه مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
این مقاله مروری بر تجربه های نویسنده درباره راهبرد است و بنابراین تجارب یادگیری از راهبرد می تواند و باید یک ویژگی اصلی سازمان یادگیرنده باشد. مقاله مفاهیم و روشهای تدوین راهبرد را توصیف و قضایایی را از نحوه به کارگیری راهبرد به عنوان فرصت یادگیری در سازمانها مطرح می کند.
۴.

طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران

کلید واژه ها: مدیریت پروژه پروژه سیستمهای اجرایی پروژه نظام فنی و اجرایی و طرح عمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۸۳۰
طرحهای عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند. به اعتبار این طرحها، سرمایه گذاریهای دولتی محقق و به همراه سرمایه گذاریهای بخش خصوصی رشد اقتصادی را موجب می شوند. فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور، عمدتا پس از شکل گیری برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی دنبال و از محل درآمدهای عمومی مربوط به بودجه دولت تامین شده است. از این رو، موفقیت طرحهای مزبور به معیار برجسته ای در سنجش و قضاوت در عملکرد دولتها تبدیل می شود و بازتابی از کارایی و اثربخشی شیوه های مدیریت در کشور به شمار می رود
۵.

برنامه ریزی توسعه فرهنگی- اجتماعی شهر تهران

کلید واژه ها: توسعه پایدار مدیریت راهبردی بودجه ریزی برنامه ریزی راهبردی مفاهیم توسعه توسعه پایدار فرهنگی - اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۲ تعداد دانلود : ۸۲۳
انگیزه ارایه مقاله ای تحت عنوان «برنامه ریزی توسعه فرهنگی - اجتماعی شهر تهران» به همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی - اجتماعی شهر تهران در اردیبهشت سال 1380 پر کردن خلئی بود که در سرفصلها و موضوعات فراخوان علی رغم گستردگی مباحث مطرح شده وجود داشت.
۶.

مدیریت تعارض

کلید واژه ها: مدیریت تعارض رابطه تعارض و عملکرد اجتناب ناپذیری تعارض عمودی تعارض افقی منابع ایجاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۸۶۵
امروز صاحبنظران مدیریت بر این باورند که نیروی انسانی به عنوان اصلیترین دارایی سازمانها و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمانها اعم از صنعتی، اداری، خدماتی، آموزشی و مانند آنهاست.