شیوا کیوان پناه

شیوا کیوان پناه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

Syntactic Complexity and Lexical Diversity in L1/L2 Writing of EFL Learners(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Argumentative writing Genre lexical diversity Narrative Writing Syntactic complexity Writing quality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۱۹
lexical diversity of argumentative and narrative writings of L2 learners, and the contribution of syntactic complexity and lexical diversity to the writing quality in the L2 argumentative and narrative writings of EFL learners. To this end, 46 pre-intermediate and intermediate Iranian EFL learners from four intact classes wrote one argumentative and one narrative essay in L2, and one argumentative and one narrative essay in L1 on different topics. Paired-samples t-tests revealed that lexical diversity surfaced more in the L1 writing of the learners. Multiple linear regressions indicated that among five measures of syntactic complexity, mean length of T-unit and clauses per T-unit better predict the quality of argumentative writing. In addition, complex nominals per clause are better predictors of narrative writing quality. Simple linear regressions showed that lexical diversity is a significant predictor of L2 writing in both genres. Based on the findings, writing instructors are advised to provide L2 learners with explicit instruction on the use of diverse vocabulary and different syntactic structures in order to help them improve the quality of their writing.
۲.

Iranian English Learners' Perception of Native and Non-native English Teachers in New Zealand and Iran: A Multilingual Identity Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Cross-actional influence of context multilingual identity thematic analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
This study is a longitudinal mixed method design investigating Iranian English learners' perception of native-speaker English teachers (NSETS) and non-native-speaker English teachers (NNSETS) in New Zealand and Iran within the conceptual framework of Kumaravadivelu (2003), Rudolf (2018), and Benson el al. (2013).  A semi-structured interview and a questionnaire (consisting of 21 Likert items and 3 open-ended questions) were used twice ten months apart in each context. An online narrative interview was employed in 2022 to supplement the data. Non-parametric data analyses were run on the Likert items. Several coding schemes were developed and a thematic analysis was employed. Findings revealed that NNSETS in New Zealand and NSETS in Iran were perceived by the learners as more effective in guiding their students toward developing a multilingual identity. This is interpreted as the "cross-actional influence of context in language learners' perception of teachers regarding L2 identity development in students" in this research. The findings also showed a shift in students' perception from NSETS to NNSETS in both contexts over time due to the better instructional strategies of NNSETS for teaching reading, listening, grammar, and their deeper understanding of the student's needs. This study informs language teachers, teacher educators, and education authorities on 1) the cross-actional influence of context on students' perception of teachers regarding L2 identity development as a normal procedure, 2) the pattern of a shift from NSETS to NNSETS due to the qualifications of NNSETS should be considered in teacher training programs to make the most proficient language teachers accordingly.
۳.

تأثیر راهبردهای آموزشی درون داد-محور و برون داد-محور بر استفاده از ساختارهای وارونه انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش فرم و معنا-محور آموزش پردازشی برجسته سازی متنی ویرایش متن درون داد برون داد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر سه تکنیک آموزش فرم و معنا-محور بر تفسیر، تولید و بازسازی یکی از ساختارهای وارونگی انگلیسی است. در این راستا 122 زبان آموز ایرانی در چهار گروه آموزش پردازشی، ویرایش متن، برجسته سازی متنی و کنترل تقسیم شده و در پیش آزمون و پس آزمون ها شرکت کردند. نتایج نشان دهنده برتری عملکرد گروه آموزش پردازشی و ضعف عملکرد گروه برجسته سازی متنی بود. یافته های مربوط به عملکرد این دو گروه حاکی از آن است که تکنیک های صریح آموزشی برای یادگیری ساختارهای پیچیده موثرتر از تکنیک های ضمنی هستند. همچنین نتایج نشان داد گرچه آموزش پردازشی بر اساس درون داد است اما تاثیراتش قابل انتقال به فعالیت های برون دادی نیز می باشد. علاوه بر این، طبق یافته های پژوهش حاضر، ویرایش متن می تواند در بهبود عملکرد زبان آموزان هم در تفسیر و هم در تولید ساختار مورد نظر موثر باشد. طبق نتایج این پژوهش می توان آموزش صریح دستور همراه با فعالیت های معنادار مبتنی بر درون داد را توصیه کرد.
۴.

The Effects of Reading and Listening on L2 Incidental Learning and Retention of Different Dimensions of Word Knowledge(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۶۵
The present study compares the effects of the second language (L2) reading and listening on incidental vocabulary learning and retention of three dimensions of word knowledge (i.e., part of speech, syntagmatic association, and form-meaning connection) among EFL learners. The relationship between word exposure frequency and vocabulary learning is also examined in reading versus listening. Sixty-three pre-intermediate EFL learners in four intact classes were randomly assigned to four experimental groups based on the number of target word (TW) exposures (i.e., 1, 3, 5, and 7 exposures) they received in treatment texts. The experimental groups read and listened to four texts with 36 TWs. The scores on the immediate and three-week delayed posttests revealed that reading contributed to a greater amount of vocabulary learning and retention in the three dimensions of word knowledge. The results further revealed that an increase in the word exposure frequency had a significant effect on acquiring form-meaning connection through reading, and on three dimensions through listening. Moreover, frequency improved retention gains in both input sources.
۵.

تأثیر آموزش بر شکل گیری صدا و حضور نویسنده در نگارش استدلالی به زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Argumentative writing academic IELTS task 2 Voice instructing voice

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
علیرغم اینکه که مطالعات چشمگیری در زمینه تجزیه و تحلیل صدا و حضور نویسنده در نگارش های استدلالی انجام گردیده، هنوز در خصوص تأثیر آموزش بر این حضور تحقیقات کافی صورت نپذیرفته است. بنابراین ، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل مارتین و وایت و الگوی تعاملی هایلند در شکل گیری صدا و حضور نویسنده و تعامل بین نویسنده و خواننده پرداخته است. برای این منظور، یک گروه کنترل و دو گروه تحقیق در مطالعه شرکت کردند. گروه های تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده موضع نویسنده و تعامل با خواننده بر اساس دو مدل متفاوت آموزش داده شدند. تغییرات در استفاده از عناصر بین گروههای تحقیق و کنترل پس از آموزش بررسی گردید. زبان آموزانی که از تأثیر صدا و حضور نویسنده بر اساس مدل مارتین و وایت آگاه گردیدند، از موضع گیری تعاملی و تدافعی بیشتری در نگارش آیلتس استفاده کردند و تعامل قابل تو جهی با خواننده داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به مربیان کمک کند تا آگاهی زبان آموزان را از چگونگی حضور نویسنده در نوشتار بطور موثری ارتقا داده تا نوشتار های تعاملی متقاعده کننده ای را ارائه دهند.
۶.

ارزشیابی یادگیری-محور در مهارت خوانش: مطالعه ای ترکیبی از عملکردها و دیدگاه های اساتید رشته آموزش زبان انگلیسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی ارزشیابی یادگیری-محور مهارت خوانش روش پژوهش ترکیبی مطالعه ترکیبی متوالی-تبیینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
این مطالعه به بررسی عملکردها و دیدگاه های ارزشیابی یادگیری-محور مهارت خوانش از منظر اساتید رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران می پردازد. در این مطالعه ترکیبی متوالی-تبیینی ، رهیافت های کمی از طریق پیمایش 180 استاد که به صورت طبقه ای هدفمند انتخاب شده بودند حاصل شد. سپس، جهت تبیین دادهای کمی، نویسندگان با 15 استاد که به صورت نمونه گیری حداکثر اختلاف انتخاب شده بودند، مصاحبه هایی انجام دادند. نتایج کمی نشان می دهد که اساتید در ارزشیابی مهارت خوانش از هر دو دسته کلی ارزشیابی- ارزشیابی سنتی و جایگزین - اما با فراوانی متفاوت استفاده می کنند. همچنین، تقریباً نیمی از اساتید از مشارکت دانشجویان از طریق فعالیت خود ارزیابی و ارزیابی همکلاسی بهره می برند. افزون بر این، پاسخ دهندگان بازخوردی را مناسب می انگارند که در فراگیران ایجاد انگیزه کند. همچنین، نتایج کیفی به تبیین یافته های کمی در مورد ارزشیابی یادگیری-محور از منظر اساتید پرداخته است.
۷.

L2 Writers’ Processing of Teacher vs. Computer-generated Feedback(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Computer-generated feedback Depth of processing Teacher-based feedback writing Writing quality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۴
Writing is thought as the most complicated skill in second language acquisition; therefore, L2 researchers have always been in pursuit of discovering an effective approach to improve it. One of the most debated ways is feedback which has a key role in improving the quality of writing. Much of the previous research on feedback has focused on analyzing different types of feedback and their effect on the learners’ writings and few studies have examined the effectiveness of computer feedback. Therefore, the present study was conducted to 1) determine what aspects of students’ writings receive computer feedback, 2) examine the difference in the effect of computer-generatedfeedback (CBF) and Teacher-based feedback (TBF) on improving the students’ writing quality and 3) compare the differences in Depth of Processing (DOP) in processing computer and teacher feedback. The results indicated that content, style and organization of their essays received feedback from the teacher and the computer. Teacher feedback was more effective in terms of its impact on improving the quality of the writing of the students than computer-generatedfeedback and it resulted in deeper processing of lexical items, whereas computer-generated feedback invoked medium processing on grammar.   
۸.

The Effect of Task Type on Autonomous EFL Learners’ Interactive Negotiations in a Text-based Synchronous Computer-mediated Context(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: communicative ability autonomy task type interactive negotiation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
The importance of communicative ability in second language classroom context has increased the interest in interaction among foreign language learners. The quality of negotiations is influenced by so many factors that should be investigated in order to facilitate the process of second language acquisition. This study seeks to investigate the effect of task type on autonomous EFL learners’ interactive negotiation in synchronous computer-mediated communication context. Total number of 60 pre- intermediate EFL learners were chosen from Iran Language Institute of Birjand based on their performance on the language learning autonomy questionnaire designed by Zhang and Li (2004). They participated in three types of tasks, including Decision making, Jigsaw, and Opinion gap tasks via Telegram Desktop. The chat history of EFL learners was analyzed in terms of the model of interaction proposed by Tsui (1994). Three main moves of Initiating , Responding , and Follow-up were included in her taxonomy of interaction analysis. The results suggested that the learners tried to utilize different frequencies of appropriate moves to achieve the goals of the specific task. Practically, this study presented a revised model that can be used as a frame work for designing suitable task types in the process of computer-mediated communication.
۹.

Willingness to Write in EFL Contexts(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: willingness to communicate Willingness to Write EFL context

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۴
This research was conducted to measure Persian EFL students’s degree of willingness to write in English. To reach the goal, semi-structured interviews were conducted, deriving inspiration from earlier works of McCrosky and Baer (1985), MacIntyre, Dornyei, Clement, and Noels (1998), and Yashima (2002) on willingness to communicate. The participants of the study were 29 individuals comprising 23 university students from different majors and 6 writing experts with academic statuses varying from BA holders in TEFL to university professors in applied linguistics. They were interviewed in two separate layers via employing the Delphi technique. Content analysis was conducted on the interviews and the components were extracted; the WTW questionnaire was then designed and developed for the first time and was validated via conducting factor analysis and was then administered to 257 university and IELTS students. The final version of the questionnaire included 38 items after having been factor analyzed. The results indicated that there are four factors underlying the construct of willingness to write, which are interlinguaprofession, cognition, involvement, and technology. The findings of the study can bring considerable benefits to EFL students to recognize the influential factors on their degree of willingness to write (WTW) and try to boost the facilitating factors to become more autonomous learners. Academic EFL/ESL writing teachers can enhance their students’ writing ability via embarking upon new strategies through which they can make learners more willing to write by promoting learners’ involvement and engagement in writing, as one of the findings of this study.
۱۰.

سهم گستردگی و عمق دانش واژگان در موفقیت خلاصه نویسی فراگیران زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش واژگان گستردگی دانش واژگان عمق دانش واژگان خلاصه نویسی مهارت در زبان انگلیسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین گستردگی و عمق دانش واژگان وموفقیت خلاصه نویسی فراگیران، به دنبال رسیدن به پاسخ این سوال می باشد که کدام جنبه از دانش واژگانی پیش بینی کننده قوی تری برای نمرات خلاصه نویسی در متون داستانی، استدلالی و تفسیری می باشد. بدین منظور، 80 نفراز دانشجویان زبان انگلیسی در سطح متوسط به بالا، ابتدا آزمون های تافل نوشتاری و آزمون نوشتاری انگلیسی تافل و سپس آزمون های گستردگی دانش واژگان و عمق دانش واژگان را پاسخ دادند و پس از آن به خلاصه نویسی متون مختلف پرداختند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که گستردگی و عمق دانش واژگان با تشخیص نقاط اصلی، استفاده از استراتژی های خلاصه نویسی و شاخص های نگارش در خلاصه های متون داستانی، استدلالی و تفسیری مرتبط است. همچنین، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که عمق دانش واژگان نسبت به گستردگی دانش واژگان، موفقیت در خلاصه نویسی را بهتر پیش بینی می کند. بنابراین، مدرسان باید فراگیران را به خواندن مستمر و زیاد متون مختلف تشویق کنند، تا از این طریق بر عمق دانش واژگانی آنها بیافزایند.
۱۱.

A Comparative Study of Writing Assessment Using Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM) and a Traditional Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Activity Theory (AT) Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM) Writing Skill Assessment Teacher’s Feedback

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۲
Assessment of writing skill is generally believed to be judged by a rater subjectively and qualitatively or by using analytic scoring rubrics which can potentially result in somehow not very reliable assessment. It seems that an evaluation of writing based on a model can result in a valid and reliable writing assessment. To achieve such an objective, this study firstly aimed to develop an assessment model based on Activity Theory (AT), i. e., Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM), and then to employ it in the assessment of writing performances of Iranian language learners in a private language college. And finally, to achieve the concurrent validity of ATBAM, its results were compared with those of a traditional approach. Three groups of participants took part in this study: a group of upper intermediate English learners (N=29) who submitted one writing sample per week in four successive weeks, teachers (N=6) who provided learners with feedback and assigned holistic scores and course supervisors (N=2) who reassessed the writing samples on the basis of an analytic rubric of writing assessment. The results showed that using ATBAM in writing assessment results in an exploration of not only learners’ but also teachers’ engagement in the development of learners’ writing ability. The role of teachers’ feedback and teachers’ and learners’ social interaction in the development of learners’ writing ability could potentially provide comprehensive, fair, reliable, and valid scores in this model.
۱۲.

بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواد سنجش و ارزشیابی فعالان آموزش کیفیت آموزش توسعه حرفه ای برنامه های آموزشی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی در سال های اخیر به طور فزاینده ای در برنامه های مرتبط با توسعه حرفه ای معلمان مورد توجه قرار گرفته است. سواد سنجش و ارزشیابی می تواند به معلمان و دانش آموزان در درک نقش اساسی ارزشیابی در محیط کلاس کمک بسزایی کند، به کارگیری سنجش و ارزشیابی معنادار و پیوسته، نه تنها برای معلمان و دانش آموزان، بلکه برای تمامی فعالان عرصه آموزش لازم و مفید است. ضعف آموزشی معلمان در زمینه سنجش و ارزشیابی سبب افت کیفی شاخص های یادگیری در دانش آموزان شده است. با هدف دستیابی به میزان سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاه نسبت به معیارهای «سن»، «تجربه تدریس» و «رشته تحصیلی» آنها، پرسش نامه طراحی شده میان تعداد 002 نفر از مدرسان دانشگاه توزیع و توسط آنان تکمیل شد. نتایج تحلیل کمّی، تفاوت معناداری را در میزان سواد سنجش و ارزشیابی بین مدرسان با تجربه های کاری مختلف در سنین متفاوت و گرایش های رشته زبان انگلیسی نشان داد. سواد سنجش و ارزشیابی باید به عنوان یک ضرورت جهت پیشرفت حال و آینده معلمان و مدیران آموزش مبنای نظر قرار گیرد
۱۳.

Inspecting Task-Induced Involvement from the Perspective of Sociocultural Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Task-Induced involvement evaluation sociocultural theory (SCT) micro-genetic analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
Grounded in sociocultural theory (SCT), this study explored whether the hypothesized difference in task-induced involvement could affect the actual realization of evaluation, one of the cognitive dimensions of the Involvement Load Hypothesis (ILH). A group of 24 Iranian EFL learners participated in the study. They were paired up to write a composition including ten unknown words in the first session and then completed a cloze task with another set of ten new words in the second one. Collaborative dialogues in both sessions were audio-recorded, transcribed verbatim and micro-genetically analyzed to trace how the value of hypothesized evaluation could affect the manifestation of evaluation during collaborative dialogues. In line with the tenets of ILH, the results of the micro-genetic analysis demonstrated that using target words in the composition task could induce a higher degree of evaluation than using them in the cloze task. In light of the findings, researchers are suggested to look at issues from different standpoints rather than restricting themselves to one single theoretical perspective.
۱۴.

بررسی مقایسه ای هویت و عاملیت نومعلمان انگلیسی زبان و فارسی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
این پژوهش کیفی به بررسی مقایسه ای هویت و عاملیت نومعلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، از دریچة نظریة قراردهی، پرداخته است. هر ده معلم انگلیسی زبان و فارسی زبان شرکت کننده در این پژوهش دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی بودند و در یک موسسة خصوصی آموزش زبان انگلیسی در شهر مونترال کانادا به تدریس مشغول بودند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گزارش های نوشتاری معلمان و مشاهدات پژوهشگر جمع آوری شد. بررسی داده ها براساس نظریة داده بنیاد، نشان داد عاملیت که در کدگذاری انتخابی به عنوان دستة مرکزی انتخاب شد، به روش های متفاوتی در این دو گروه نمود می یابد. نومعلمان انگلیسی زبان، عاملیت قدرتمند و کارآمد و نومعلمان فارسی زبان، عاملیت ضعیف و ناکارآمد از خود نشان می دهند. عاملیت، به عنوان دستة مرکزی، همراه با زیرمجموعه هایی که به طور همزمان مؤثر و متأثر از عاملیت اند، هویت منحصربه فرد نومعلمان در هر گروه را نشان می دهد. یافته های این پژوهش برای ارتقای کیفی آموزش های پیش از تدریس نومعلمان، آموزش های حین تدریس و پیشرفت و بهتر کردن برنامة درسی قابل استفاده است.
۱۵.

Reading Comprehension Needs of Iranian Medical Students(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: English for Academic Purposes Needs analysis Reading Comprehension Medical students Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
The present study aimed toassess the target and present reading comprehension needs and abilities of Iranian medical students with different levels of Englishlanguage proficiency. A total of 283 medical students and 23 ESP instructors were chosen through cluster sampling. The data collection instruments included the Persian version of Atai and Nazari’s (2011) needs analysis questionnaire and a 40-item language proficiency test. The obtained results indicatedthat ‘general vocabulary’and ‘medical terminology’were considered ‘important’ in facilitating the comprehension of medical texts. In addition, the findings revealed that medical students need to improve all reading sub-skills. Furthermore, the respondents’ perceptions were significantly different with regard to students’ target needs and present abilities in reading comprehension. Finally, there was no statistically significant difference in students’ target and present needs and abilities across different levels of language proficiency. The findings have potentialimplications for the improvement of medical EAP courses.
۱۶.

تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه ای نومعلمان زبان انگلیسی: میزان مشغول بودن و نگرش آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: flipped professional development Engagement attitude novice EFL Teachers

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
یادگیری معکوس رویکرد نسبتاً جدیدی در تدریس است. در این رویکرد، برای ارتقاء یادگیری فعال و افزایش میزان مشغولیت ، جایگاه سخنرانی معلم در کلاس و تکلیف منزل با هم جابهجا می شود؛ بهعبارتدیگر، سخنرانی و تدریس معلم به منزل و تکلیف و فعالیت به کلاس انتقال مییابد. این مطالعه به بررسی تأثیر روش معکوس در آموزش نومعلمان زبان انگلیسی پرداخته است؛ روش معکوس تا چه میزان بر مشغولیت و نگرش نومعلمان در توسعه حرفه ای آنها اثرگذار است. به این منظور تعداد 150 معلم زن که زبان انگلیسی تدریس می کردند، از مؤسسه های مختلف و مدارس غیرانتفاعی شهر تهران به روش هدفمند انتخاب شدند. معلم ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارداده شدند. دوره «مدیریت کلاس» به مدت شش هفته برگزار شد. برای جمعآوری داده از پرسشنامه استفاده شد. نتایج بهدستآمده نشان داد که میزان مشغولیت معلم هادر کلاس معکوس در مقایسه با کلاس سخنرانیمحور یا کلاس سنتی بیشتر بودو نگرش معلم ها به مدل توسعه حرفه ای معکوس مثبت بود.
۱۷.

Intermediate and Advanced EFL Learners’ Identity Reflection(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Argumentative writing Authorial Self Narrative Writing Self-mention Pronouns

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
Although scientific forum has obliged its members to hide their presence particularly while they are discussing research outcomes to avoid personal biases, a recent trend is encouraging writers to demonstrate their identity as the author of the text through the use of first person pronouns in order to take responsibility for the content. Therefore, the present study focuses on intermediate and advanced EFL learners‘ adoption of first person pronouns so as to manifest their identity in argumentative and narrative writings. A total of 30 EFL intermediate and advanced students attending an IELTS preparation course were requested to write essays on narrative and argumentative topics. The comparison between their uses of self-mention pronouns revealed that there was not a significant difference between the use of first person pronouns which are adopted by advanced and intermediate learners in the use of pronouns in both modes of writing (argumentative and narrative essays). Moreover, by tallying first person pronouns, it is shown that advanced learners have exploited first person pronouns less than intermediate learners within narrative writings. In addition, it was found that learners used more first person pronouns in narrative writings than in argumentative ones. Findings imply that since argumentative writing requires logical reasoning, learners prefer to be cautious about the adoption of first person pronouns and revealing their presence to show their credible self. English language teachers are suggested to make language learners aware of the uses of self-mention pronouns while practicing different writing modes. Since the overuse of the personal pronouns as well as the absolute absence of the mentioned pronouns is not recommended in writing, explicit instruction concerning the use of self-mention in witting is recommended.
۱۸.

آسیب شناسی کیفیت آموزش زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی ارزیابی برنامه آموزشی مدل Kirkpatrick انگلیسی تخصصی گردشگری فارغ التحصیلان رشته گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
هدف این مقاله آسیب شناسی کیفیت آموزش زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه های ایران با استفاده از مدل کیرکپتریک (Kirkpatrick) است و در آن، واحدهای زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه های ایران از چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مطالعه کیفیت اجرای دروس مربوطه از دیدگاه 50 مدرس زبان انگلیسی در این دانشگاه ها، 200 فارغ التحصیل کارشناسی رشته گردشگری و 30 مدیر و صاحب کسب وکار در صنعت گردشگری ایران مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش در این مطالعه شامل مستندات، پرسشنامه و مصاحبه بود. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر فارغ التحصیلان مهارت قابل قبول برای گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی با توجه به اهداف تعریف شده توسط شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین جهت اشتغال در صنعت گردشگری را نداشتند. کاهش تعداد دانشجویان در کلاس ، تجهیز کلاس ها به امکانات کافی، کاهش زمان صحبت مدرسین در کلاس درس، افزایش زمان صحبت کردن دانشجویان در کلاس، بهبود انگیزه دانشجویان از پیشنهادات این مطالعه بوده است.
۱۹.

نقش بار ذهنی زبان آموزان در دریافت معنی واژگان جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد استنباط واژگانی بار ذهنی پروتکل کلامی فکری واژگان ناآشنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
تعداد قابل ملاحظه ای از پژوهش های حوزه آموزش انگلیسی در سالهای اخیر معطوف به یادگیری واژه های جدید بوده است. در این راستا، پژوهشگران برآن بوده اند که روش های یادگیری موثرتری را ابداع کنند.برآیند این پژوهش ها نشان می دهد روش های مختلف آموزش واژه، درجه های متفاوتی از بارذهنی را برای زبان آموزان ایجاد می کند. به منظوربررسی نقش این بارذهنی در یادگیری واژه ها، 9 زبان به طور تصادفی به یکی از سه گروه زبان آموزان تقسیم شده ومورد تحقیق قرار گرفتند. هرگروه از شرکت کنندگان نسخه ی متفاوتی از یک متن را دریافت کردند که برای حدس زدن کلمات ناآشنا در آن ها، بار ذهنی متفاوتی را تجربه می کردند. از طریق پروتکل کلامی فکری، گفته ها، واکنش ها و راهبردهای شرکت کنندگان حین استنباط واژگان ضبط و ثبت شد. تحلیل یافته ها حاکی از آن است که راهبردهای اتخاذ شده در بین گروها متفاوت بوده و درجه بار ذهنی در موفقیت حدس ها نقش دارد.
۲۰.

ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه های اول و دوم دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی آموزش زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان پایه دوم دبیرستان مدل سی ای پی پی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
با توجه به اهمیت برنامه آموزش زبان انگلیسی و با در نظر گرفتن تغییرات انجام شده در پایه های اول و دوم دبیرستان در سال های اخیر و لزوم ارزیابی آن، این پژوهش برنامه آموزش زبان انگلیسی این دو پایه را بر اساس مدل سی ای پی پی(CIPP) مورد بررسی قرار داده است. شرکت کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از: دانش آموزان پایه های اول و دوم، معلمان، سیاست گذاران آموزشی و مؤلفان کتاب های درسی. داده ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده کلاس ها، بررسی اسناد، اهداف آموزشی و بررسی کتاب های درسی گردآوری شد. نتایج تحقیق در زمینه محیط آموزشی نشان داد که امکانات و وقت ناکافی، تعداد زیاد دانش آموزان و هم سطح نبودن آنها مورد انتقاد شرکت کنندگان بود. در زمینه درونداد مشخص گردید اهداف به خوبی تبیین شده اند و صرفاً نیاز به اطلاع رسانی جامع و دقیق آن است. در زمینه نتایج فرآیند، کتاب های جدید مورد تأیید همه دست اندرکاران قرار گرفت. در نهایت پیشنهاد هایی بر اساس نتایج، در جهت ارتقای برنامه ارائه گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان