حسن میرزایی اهرنجانی

حسن میرزایی اهرنجانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۴.

عوامل موثر بر افول سازمان

کلید واژه ها: اندازه سازمانافول سازمانیجمعیت شناسی سازمانیاکولوژی سازماندوره حیاتزیست پاییسن سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۲
تحقیق حاضر رابطه و تاثیر مؤلفه های علم جمعیت شناسی و اکولوژی سازمان ها را با یکی از رویدادهای مهم در دوره عمر سازمان یعنی " افول سازمان" بررسی می نماید. بدین منظور، در این تحقیق تأثیر مثبت یا منفی عوامل مذکور در یک دسته بندی که برگرفته از نظریه سه شاخگی نگارنده است؛ ارایه می گردد. این عوامل عبارتند از: عوامل زمینه ای: عواملی است که بیرون سازمان بوده و بر رشد یا افول سازمان موثر هستند مثل وجود شرکت های همنوع، رقابت محیطی، بخش بندی منابع محیطی و رخدادهای محیطی مهم. عوامل محتوائی: منظور تصمیم گیرندگان هستند، مثل بنیانگذاران سازمان، کیفیت مدیریت. عوامل ساختاری: عواملی که ریشه در ویژگی های ماهوی سازمان دارد و از آن قابل تفکیک نیست و چنانچه تفکیک شود سازمان تغییر هویت خواهد داد مثل سن، اندازه، نوع صنعت، موقعیت جغرافیایی، محصولات تولیدی. در انتهای مقاله به کیفیت مدیریت بر روند افول سازمانی اشاره شده و اقداماتی که مدیران می توانند در مواجهه با افول از خود نشان دهند مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق می کوشد اطلاعات حاصل از مقالات و چکیده تحقیقات انجام شده در سایر کشورها را در قالب یک مدل جدید دسته بندی و ارایه نماید.
۵.

طراحی الگوی مفهومی تعاملات سازمان – محیط بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی

کلید واژه ها: ماهیت محیطظرفیت محیطالگوهای مدیریتی بنگاهالگوپردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
ظرفیت محیط چیست و سازمان ها در برخورد با محیط با ظرفیت و کم ظرفیت چگونه رفتار میکنند ابعاد پیچیدگی پویایی عدم اطمینان و ظرفیت محیط کانون توجه پژوهش های مربوط به ماهیت محیط بنگاه ها بود هاست از سوی دیگر پژوهش های متعددی سبکت های پیشگام و سازگاری را جهت تنظیم تعاملات سازمان محیط را مورد بررسی قرار داده اند اما پژوهش های اندکی به صورت توامان به چگونگی تعاملات سازمان محیط با تاکید بر بعد ظرفیت محیط توجه کرده اند هدف این پژوهش مشارکت بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی برای بنگاه های ایرانی است نتیجه اصلی پژوهش این است که بنگاه ها برای نیل به اثر بخشی بقا و توسعه بایستی سبک های تعاملات مناسب با توجه به ظرفیت محیط را مورد استفاده قرار دهند
۷.

ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانیسازمان های غیر دولتیعوامل ساختاریعوامل رفتاری (محتوایی)عوامل زمینه ای (محیطی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۸۵۳
با توجه به اهمیت سازمان های غیر دولتی در فرآیند توسعه ی پایدار و لزوم ترویج نهادسازی در این زمینه و واگذاری نقش های جدیدتر به این تشکل ها توانمندسازی و تقویت ظرفیت های درونی آنها از اولویت های اساسی است. در این مقاله که برگرفته از نتایج پژوهشی علمی کاربردی درباره ی بررسی وضعیت سازمان های غیر دولتی ایران به منظور طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی در آن ها است کوشش شده ضمن بیان مساله اهمیت و اهداف پژوهش مروری مختصر بر ادبیات موضوع نیز صورت گیرد. هم چنین به بیان فرضیات تحقیق روش شناسی پژوهش ابعاد مدل مفهومی جامعه و نمونه ی آماری ابزار پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در بخش دیگری از مقاله یافته های تحقیق در قالب مدل سه شاخگی و به تفکیک فرضیات تحقیق و با توجه به آزمون های آماری مربوط بررسی شده است. در پایان نیز ضمن نتیجه گیری پیشنهادها و راهکارهایی برای استقرار الگوی مطلوب سازمانی در سازمان های غیر دولتی کشورمان با توجه به مدل بومی برگرفته از این پژوهش در قالب رویکرد کارآفرینی ارایه شده است.
۸.

طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

کلید واژه ها: نهادی شدننهادزاییدیالکتیکآگاهی نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
چرایی چیستی و چگونگی نهادی شدن سازمان در محیط و پیامدهایی آن برای سازمان مورد توجه محققان نهادگرا در مبحث سازمان و مدیریت است یکی از مسائل اصلی این حوزه مطالعاتی‘ تناقض نهادی شدن و تغییر نهادی است. فرآیند نهادی شدن با ثبات و در مقابل نهادزدایی با تغییر همراه است. مدلی که بتواند ثبات و تغییر نهادی را به صورت همزمان و همسنگ تبیین کند‘ همواره هدف تلاش های حقیقت جویانه اندیشمندان این حوزه پژوهشی بوده است. تحقیق حاضر با به کارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی‘ عوامل زیربنایی نهادی شدن و تغییر نهادی را در قالب مدل دیالکتیکی ارایه داده و روابط علی بین متغیرها را بصورتی منسجم با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری آزموده است.
۹.

ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت های بنیادین تئوری های مدیریت

کلید واژه ها: ماهیت انسانمفروضات اساسیماهیت جامعهماهیت سازمانقلمرو تئوری هاسطح رفتاریسطح ساختاریسطح محیطیتئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۷
در این مقاله تلاش بر آن بوده است تا مدلی ارایه شود که بتواند از منظری دیگر تئوری های مدیریت و سازمان را مورد بحث و بررسی قرار دهد و با سامان بخشی به آنها به زوایای پنهان و مغفول آنها روی آورد و بدین گونه ابزاری علمی برای نظریه شناسی ارایه دهد تا بر پایه آن بتوان ضعف و قوت هر یک ازنظریه ها را روشن کرد و میزان قابلیت و مورد استفاده بودن هر یک از نظریه ها را مبتنی بر بوم و ویژگی های فرهنگی خود تعیین نمود در این خصوص برای نمونه نظریه بوروکراسی ماکس و بر به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد
۱۰.

تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۵۴۲
اساسی ترین و بنیادی ترین فعالیت های مترتب به دانش و عمل مدیر مدیریت است. به زبان دیگر می توان عنوان کرد که تصمیم گیری، عام ترین . مجردترین مفهومی است که در دانش مدیریت مطرح است؛ یعنی هر فعالیتی که در حوزه مدیریت صورت می گیرد نوعی تصمیم گیری است. تصمیم گیری جهت حل مسأله صورت می گیرد و در مدیریت معمولاً با عنوان تصمیم گیری عقلانی شناخته می شود. فرایند تصمیم گیری عقلانی برای حل مسأله یعنی تدوین حداقل دو گزینه جهت حل مسأله و انتخاب یک بهترین گزینه برای آن. تصمیم گیری عقلانی بنا به دلایل و علل ذهنی و نیز فرایند اجرایی – عینی با کمبودهایی همراه است که اصطلاحاً بدان عقلانیت محدود در فرایند تصمیم گیری روش های متعددی تدوین شده که همگی آنها را می توان در قالب روشهای پوزیتوسیم تجربی قرار داد، روشهایی که صرفاً جهت حل و کشف علل کمی در فرایند پژوهش بکار می روند. از آنجا که درگیری انسان در علوم انسانی، مشکلات و فرایندهای تحقیق را از علل و ابعاد کیفی و زیبایی شناسانه را مورد مداقه و کشف قرار داد؟ در اینجا است که پارادایم پدیدار شناسانه و هرمنوتیک به یاری پژوهش های مدیریت و کلیت علوم انسانی می شتابد و در حقیق نقاط تماس عینیت و ذهنیت که در لحظات، موقعیت ها و وضعیت های خاصی بر هم منطبق می شوند را مورد هدف قرار می دهد. بر این اساس، آگزیوماتیزه شده در حقیقت خلق و استخراج گزاره های استراتژیک از متن گسترده ادبیات مدیریت جهت غلبه بر نقصان و کمبودهای ذهن و فرایند تحقیق در تصمیم گیری عقلانی(عقلانیت محدود و مفید) بوده که علل کمی را با دقت بالای اندازه گیری و صحت کامل تعیین می کند و روش تحلیل هرمنوتیکی کشف علل کیفی و زیبایی شناسانه جاری و ادغام شده و مزوج در مشکلات و فرایندهای تحقیق را بعهده می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان