آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تعیین کننده های فرهنگی-اجتماعی ارتکاب جرم در میان جرم اولی ها انجام شد. این پژوهش، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت کیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افرادی است که برای نخستین بار در شهر قم مرتکب جرم شده اند و منجربه محکومیت و زندانی شدن آن ها در سال 1399 شده است. از بین آن ها به روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری،30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. داده ها به صورت تحلیل مضمون تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ارتکاب جرم در میان افراد، تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل در سطح خرد و کلان اتفاق می افتد. تعیین کننده های ارتکاب جرم در4 مقوله عمده قرار دارند که عبارتند از: تعیین کننده های روانی فردی، تعیین کننده های خانوادگی، تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی و تعیین کننده های اقتصادی که هر کدام زیرمقولات و رمزهای مجزایی دارند.

Identifying Socio-Cultural Determinants of Crime Commitment among First offenders

The current study was conducted with the aim of identifying socio-cultural determinants of crime commitment among first offenders. This research is applied in terms of purpose and qualitative in nature. The statistical population of this study includes all the people who committed a crime for the first time in Qom city and it led to their conviction and imprisonment in 2019. Among them, 30 people were selected as a sample using the purposeful sampling method and theoretical saturation principle. The data collection tool was a semi-structured interview, whose reliability and validity were determined using the four criteria of credibility, transferability, verifiability, and reliability. The data was analyzed by thematic analysis. The results of the research indicated that crime committing among people is influenced by a set of factors at the micro and macro levels. The determinants of crime committing are in four major categories, as follows: individual psychological determinants, family determinants, social and cultural determinants, and economic determinants; each of which has separate subcategories and codes.

تبلیغات