زینب رویین تن

زینب رویین تن

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط سرمایه فرهنگی خانواده و کیفیت زندگی

کلید واژه ها: عملکرد تحصیلی سرمایه فرهنگی خانواده کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط سرمایه فرهنگی خانواده و کیفیت زندگی مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بوده است. این مقاله با توجه به روش، توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1400بود. که حجم نمونه 318 نفر در نظر گرفته شد بود و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی خانواده، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی و پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی بود. روایی پرسش نامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته و پایایی هم با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است. همچنین، جهت آزمون فرضیه ها به تناسب سطوح سنجش متغیرها، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون ها نشان دادند که بین سرمایه فرهنگی با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی، رابطه ی معنادار مستقیم و مثبت وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان داد؛ سرمایه فرهنگی خانواده و کیفیت زندگی ، مهم ترین عامل پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان شده است.
۲.

ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان کرمانشاه

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی فرهنگ سازمانی مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف از اجراي اين پژوهش ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه بود. این پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده ها در گروه پژوهش های پیمایشی، بر اساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش یک پژوهش کمی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان را تشکیل می دادند. برای تعیین حجم از نرم افزار نمونه گیری SPSS Sample Power استفاده شد و حجم نمونه مطالق با خروجی نرم افزار با محاسبه آلفای 01/0، توان 90/0 و معناداری 05/0 از ضریب تعیین (R2) در جامعه آماری 380 نفر انتخاب شدند، شیوه نمونه گیری آنها با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس صورت گرفت. جمع-آوری داده ها براساس سه پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی، پرسشنامه مدیریت منابع انسانی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی پایایی ابزار پژوهش نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 72/0 ،75/0 و 77/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آماری SPSS & AMOS صورت پذیرفت. نتايج پژوهش نشان داد: سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی تأثیر معناداری دارد. و همچنین فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری دارد.
۳.

اعتبار سنجی قصه و قصه گویی با تأکید بر اهداف برنامه درسی دوره پیش دبستانی استان کرمانشاه؛ مطالعه ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه درسی قصه قصه گویی پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
این پژوهش با هدف اعتبارسنجی قصه و قصه گویی با تأکید بر اهداف برنامه درسی دوره پیش دبستانی انجام گرفته است. روش پژوهش روش آمیخته بوده است. با توجه به ماهیت اکتشافی بودن نحوه گردآوری داده ها، این پژوهش در زمره طرح های اکتشافی متوالی قرارگرفته است. در بخش کیفی از روش اسنادی و در بخش کمّی از روش توصیفی پیمایشی بهره گرفته شد. در بخش کیفی جامعه آماری شامل تمامی کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها و متون چاپی و الکترونیکی بود. گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در بخش کمّی، جامعه آماری تمامی مسئولان و مربیان پیش دبستان همچنین کارشناسان مربوط در ادارات آموزش و پرورش استان کرمانشاه تشکیل می دادند. گردآوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن 74/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داد ه ها در بخش کیفی با تحلیل محتوا و در بخش کمّی با آزمون t تک متغیره و آزمون فریدمن صورت گرفت. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که رتبه بندی مؤلفه های قصه و قصه گویی در برنامه درسی پیش دبستانی از قوی ترین تا ضعیف ترین، به ترتیب عبارت بودند از اهداف شناختی، اهداف نگرشی، اهداف مهارتی. نتایج آزمون t نشان داد که میانگین اکتسابی نمونه (70/3) از میانگین جامعه (3) بالاتر بود و اهداف برنامه درسی قصه و قصه گویی موجود در حد بالاتر از متوسط تأیید کرده است. نتایج نشان داد که برنامه درسی قصه و قصه گویی می تواند نقش بسزایی در برنامه درسی داشته باشد و دانش آموزان را با انگیزه تر کند و اشتیاق به تحصیل در دوره های رسمی و بالاتر را در او برانگیزاند.
۴.

Evaluation of Story and Storytelling Curriculum in Preschool with Emphasis on Presenting Desirable Pattern(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Storytelling Curriculum Desirable Pattern Story

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
Purpose: The purpose of this study was to investigate the storytelling and storytelling curriculum in preschool and presenting a favorable role model. Methodology: This study was a descriptive survey. The research method was mixed method. Due to the exploratory nature of the research and the way in which the data were collected and arranged, (firstly qualitatively and then quantitatively) this research has been classified into successive exploration plans. The qualitative part uses the documentary method and the quantitative part uses the descriptive survey method. The statistical environment of the study consisted of all books, articles, theses, and printed and electronic texts related to the subject. Structured interviews were used to collect data and purposeful sampling was used. Findings: The results of content analysis in qualitative part including open coding and axial coding showed that ratings of storytelling and storytelling components in preschool curriculum were from the strongest to the weakest, respectively: cognitive goals, attitude goals, skill goals, Evaluation, content, teaching and learning methods. The results of t-test showed that the mean of obtained sample (3.70) was higher than the mean of community (3) Conclusion: The results showed that storytelling and storytelling can have a significant role in the curriculum and motivate students to be more motivated and motivated to study formal and higher education. He should have a positive and positive impression of school and school.
۵.

نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: نشاط اجتماعی فرهنگ مشارکت فرهنگ مشارکت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف از اجرای این پژوهش بررسی نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و نوع روش پیمایش بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 330 نفر محاسبه و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی بود. جهت گر دآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اثرات رضایت از زندگی، رضایت از خود و حرمت نفس بر فرهنگ مشارکت اجتماعی معنادار است و فرضیه های پژوهش تأیید شده است. مؤلفه های رضایت از زندگی با میزان بار عاملی 64/0 و ضریب تعیین (R2) 41درصدی و مؤلفه حرمت نفس با میزان بار عاملی 37/0 و ضریب تعیین (R2) 13درصدی به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت در تبیین متغیر نشاط اجتماعی را داشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان