علیرضا سالمی خامنه

علیرضا سالمی خامنه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

مقایسه قضاوت اجتماعی، کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص خواندن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
پژوهش حاضر به منظور مقایسه قضاوت اجتماعی، کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص خواندن انجام شد. روش پژوهش علّی-مقایسه ای از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص خواندن مقطع ابتدایی شهر رشت در نیمه اول سال تحصیلی 1397-1398 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر (30 نفر با اختلال یادگیری خاص خواندن و 30 نفر بدون اختلال یادگیری) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از مقیاس قضاوت اجتماعی، پرسشنامه کمک طلبی و پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره( MANOVA ) با بهره گیری نرم افزارآماری SPSS 20 انجام شد. یافته ها نشان داد قضاوت اجتماعی، کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در بین دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص خواندن تفاوت معنی داری وجود دارد(01/0 p< ). به طوری که دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص خواندن در هر سه متغیر نمرات پایینی در مقایسه با دانش آموزان بدون اختلال یادگیری دریافت کردند. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری دارد.
۲.

Comparison of the efficacy of trans-cranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy on depression(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۰
Purpose: The aim of this study was to compare the effectiveness of transcranial magnetic stimulation (tms) and cognitive-behavioral therapy (cbt) in patients with depression in Tehran. Methodology: The purpose of the present study is to apply the pre-test and post-test with control group in terms of semi-experimental research method. The study sample consisted of 60 clients with depression who had been diagnosed by the Psychiatric Commission and admitted to psychology clinics in 2015. They were selected by random sampling and were randomly divided into three groups (two experimental and one control group) in each group of 20 persons. . Experimental groups in one group underwent cognitive-behavioral therapy for 12 sessions and the other group underwent transcranial magnetic stimulation for 20 sessions. Control group received no intervention. Data were analyzed using covariance analysis. Findings: The results showed that there was a significant difference between transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy in reducing depression in clients (P <0.01). Conclusion: Transcranial magnetic stimulation therapy and cognitive-behavioral therapy are effective in reducing depression in patients referred to psychiatric clinics.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان