محمدکاظم سجادپور

محمدکاظم سجادپور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست هسته ای انرژی هسته ای انسجام ملی هویت ملی تصویرسازی ژئوپلیتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
هویت و انسجام ملی مبتنی بر فضای جغرافیایی مربوطه از عنصر سیاست تأثیر می پذیرد. سیاست واجد ابعاد مختلف و در زمینه های مختلف نیز قابل بررسی هستند یکی از مهم ترین سیاست هایی که در دهه اخیر به نظر می رسد بر هویت و انسجام مردم دارای تأثیر بوده و به گفتمان حاکمیت و اجتماع مبدل شده، سیاست هسته ای است. بر همین اساس این پژوهش در پی بررسی و شناسایی تأثیر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایرانیان می باشد. برای تحقق این هدف، در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای و نیز کمی- پیمایشی استفاده شده و از نظرات 72 نفر از متخصصان و صاحبنظران جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی استفاده گردید. سپس پرسشنامه توزیع شده استخراج و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته ای بر انسجام و هویت ملی تأثیر معناداری به واسطه «سازوکارهای اقناع مردم» در سه قالب «گفتمان ها»، «تاکتیک ها» و «ابزارها» داشته است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ج.ا.ایران برای گفتمان سازی سیاست هسته ای و اقناع اجتماعی از ابزارهای گوناگون همچون صدا و سیما و تریبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازیگران سیاسی نیز تصویر معماری شده دولت را با اغراض و اهداف سیاسی در فضای جغرافیایی ملی و فراملی توجیه و تفسیر کرده اند.
۲.

Neo- Taliban and Religious Nationalism in Afghanistan(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: religious nationalism Peace Process Afghanistan Neo- Taliban Ibn Khaldūn

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
The religious nationalism in Neo-Taliban era implies a process of distancing from tribal legitimacy toward a more nationalistic narration. The research aims to understand the Religious nationalism in the approach of Neo- Taliban toward state-building and the peace process. In this regard, the social theory of Ibn Khaldun is employed to measure the process, the logic and the consequences of the birth of its religious nationalism. It becomes clear that the group spiced its religious narration with nationalist changes to win more social support and legitimacy by overcoming ethnonationalism and emphasizing on nationalistic notions that ultimately weakened its traditional legitimacy.
۳.

The Role of Track Two Diplomacy in Resolving India-Pakistan Dispute: Case Study of PIPFPD

کلید واژه ها: Track Two Diplomacies India - Pakistan Conflict PIPFPD

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۷۵۵
The India-Pakistan conflict is one of the longest disputes in the Indian subcontinent, dating back to 1948. During this period, the dispute between the two countries has many times been to the brink of a war, and has led to it four times. The deterioration of the conflict required that several meas-ures be taken at various levels of diplomacy to resolve it. Simultaneously with the activities in the field of official diplomacy, and even at the time of the severance of official relations between the two countries, Track two activities have been running between the elites along the borders. The article will briefly review the most important activities of Track Two Diplomacy to resolve this dispute, one of the most important of which is the activities of the Pakistan-India Peoples' Forum for Peace and Democracy. This activity was successful to show a different dimension of the con-flict to public and elites along the borders, however, was not able to manifest long lasting peace. The most important achievement to be counted for PIPFPD is reducing the tensions, especially at the time of diplomatic deadlocks. The article answers to the question of why PIPFPD has failed to achieve some of its defined goals after nearly 25 years’ activity? Describing various aspects of the conflict, besides limitations PIPDPD has been faced, the article concludes that complexity of the dispute caused by the multiplicity of actors and interest which is affected by regional and interna-tional issues won’t let the conflict ripen. Sinceactors involved in the conflict don’t come to this logic that consensus over resolving dispute is more beneficial than continuing it.
۴.

ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی ورزشی تاپسیس راهبرد روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۳
دیپلماسی ورزشی پدیده ای است فراگیر که در سطح دیپلماتیک جزء مولفه های مهم ارتباطی میان کشور ها و ملت ها محسوب می شود و از آن جهت مهم است که بدانیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه دیپلماسی، در چه وضعیتی در این حوزه قرار دارد. لذا در مطالعه حاضر سعی شد تا با استفاده از مدل تاپسیس به عنوان یکی از تکنیک های قوی در تصمیم گیری چند معیاره به این مهم پرداخته شود. بدین منظور پس از تهیه ابزار پژوهش و تایید روایی آن، در بین جامعه آماری پژوهش که شامل اساتید هیات علمی و مدیران خبره در حوزه ورزش و دیپلماسی بودند توزیع و جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد "افزایش روز افزون قدرت و جذابیت رویدادهای ورزشی بین المللی(Ci 0.83)" از مهمترین دلایل توسعه دیپلماسی ورزشی در کشور می باشد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از وضعیت بحرانی در حوزه های "سازمان متولی(Ci 0.38)" و "سیاست ها و برنامه ها(Ci 0.26)"ی کشور در حوزه دیپلماسی ورزش است. در این زمینه "توانمند سازی ظرفیت ها(Ci 0.65)" مهترین راهبرد و "توسعه جامعه شناسی سیاسی(Ci 0.81)" مهمترین پیامد این پدیده از نگاه صاحب نظران بود. آنچه از مطالعه این پژوهش می توان نتیجه گرفت ضرورت تدوین برنامه بلند مدت در راستای توانمندسازی ظرفیت ها برای بهبود نقاط بحرانی است.
۵.

بایسته ها در مدل ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی مسیر دوم سیاست خارجی دیپلماسی شهروندی دیپلماسی رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۴
با تغییر شکل منازعات بعد از جنگ سرد، دیپلماسی مسیر اول که روشی برای حل منازعات بر سر منافع و قدرت است به تنهایی قادر به حل منازعات نبود. از این رو روش های دیگری از جمله دیپلماسی مسیر دوم با هدف رفع ابعاد ریشه ای منازعه به کمک دیپلماسی رسمی آمده و نقش مکمل را ایفا نمود. این تکنیک که توسط افراد غیررسمی و در محیط های غیررسمی صورت می گیرد یکی از گام های مؤثر در راستای فراهم آوردن زمینه صلح در سطوح رسمی است. تکنیک دیپلماسی مسیر دوم با ایجاد زمینه ای که طرف های درگیر بتوانند در آن آزادانه و به دور از دغدغه های جلسات رسمی نظرات خود را بیان نمایند، سبب می گردد دو طرف پیش از مباحثات رسمی با نقطه نظرات هم آشنا شوند، و راه حل های محتمل را بررسی نمایند. این دستاوردها در صورت انتقال به سطوح رسمی می تواند بسیار کارگشا باشند. با در نظر داشتن ظرفیت این تکنیک برای  رفع منازعات ارزیابی آن بسیار سودمند است.  از این رو در مقاله حاضر سعی شده است بدین سئوال اصلی که چگونه می توان مدلی برای ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم ارائه نمود؟ پاسخ داده شود. فرضیه مقاله حاضر این است که دیپلماسی مسیر دو را می توانیم بر اساس ویژگی های پایه، اهداف و دستاوردهای دیپلماسی مسیر دوم ارزیابی نمود و مدلی برای آن ارائه کرد. باتوجه به یافته ها مدلی برای ارزیابی ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان