شباک

آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تغییرات جسمانی و روانی نوجوانان در این سنین، رفتارهای آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از ویژگی های هیجان طلبی نوجوانان ریشه در هویت جویی آن ها دارد. با وارد شدن به دوره نوجوانی، آن ها باید نقش های اجتماعی جدیدی را بپذیرند و هویت جدیدی را برای خود بیابند تا بتوانند شخصیت خود را شکل دهند. با تلاش برای دستیابی به نقش های اجتماعی، باید در جستجوی خود پنداره جدیدی برای خود باشند.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰