شهرام حافظی

شهرام حافظی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی نقش میانجی قابلیت فرآیند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی: شرکت پگاه فارس)

کلید واژه ها: قابلیت فناوری اطلاعات قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار قابلیت مدیریت زنجیره تامین عملکرد مالی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۰
فنّاوری اطلاعات طی سال های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. همچنین با ورود فنّاوری اطلاعات به سازمان، عملکرد شرکت نیز تغییر کرده است. این تغییر در صورتی می تواند مؤثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که فنّاوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. بنابراین سازمان می تواند با بهره گیری از ظرفیت هایی که فنّاوری اطلاعات می تواند ایجاد کند سبب ارتقا عملکرد مالی شرکت شود. بنابراین، این پژوهش به منظور بررسی نقش میانجی قابلیت فرآیند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت در شرکت پگاه فارس انجام پذیرفته است. لذا جهت بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد پنگ و همکاران (2016) استفاده گردید و پرسشنامه پژوهش بین 90 نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مدیران و کارشناسان شرکت پگاه فارس می باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که فناوری اطلاعات به صورت مستقیم بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری ندارد اما به صورت غیرمستقیم و با نقش میانجی مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات بر مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین را نیز تایید می کند. نتایج همچنین نشان می دهد که مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارند.
۲.

طراحی الگوی اثر بخش سازمان های فضیلت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضیلت فضیلت گرایی سازمان های فضیلت گرا بانک توسعه تعاون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۶۱
این پژوهش با هدف طراحی الگوی اثربخش سازمان های فضیلت گرا با تأکید بر بانک توسعه تعاون و با روش تلفیقی (نوع اکتشافی) در طی چهار مرحله انجام شده است: نخست به روش اسنادی، بسترها و شاخص های سازمان های فضیلت گرا استخراج گردیده، سپس به منظور تدوین نهایی شاخص ها از روش دلفی استفاده گردیده (41 نفر)، به واسطه روش تحلیل عاملی (اکتشافی) به تشخیص مؤلفه ها پرداخته شده و درنهایت مدل استخراجی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری اعتباریابی گردیده است. جامعه آماری در دو مرحله کیفی و کمی شامل خبرگان، اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارشناسان بانک توسعه تعاون شهر اصفهان و پنج شهرستان استان اصفهان (160) بوده که با استفاده از تکنیک پیمایش مورد ارزیابی قرار گرفته اند. درنهایت، الگوی سازمان های فضیلت گرا در بانک توسعه تعاون در قالب 10 مؤلفه رهبری مشارکتی، تیم محوری، تعهد و حمایت مدیران، پشتیبانی ساختاری، راهبردهای سازمانی، ارتباطات سازمانی، اسناد بالادستی، پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه و 67 شاخص استخراج گردیده و داده های گردآوری شده از برازش مطلوبی در قالب مدل سازمان های فضیلت گرا برخوردار بودند.
۳.

بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۴۳۹
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به تعداد435شرکت تشکیل دادند. که از این تعداد 125 شرکت در طی سال های 1391 تا 1396، با توجه به محدودیت های موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده های آماری در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. پس از ارائه آماره های توصیفی در ارتباط با متغیرهای تحقیق، آزمون ریشه واحد هادری بر روی تمام متغیرها صورت گرفت و مشخص گردید که تمام متغیرها در بازه زمانی تحقیق مانا هستند. در بخش آمار استنباطی پیش فرض های مدل رگرسیون خطی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند و سپس مدلهای تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته مورد برآورد قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
۴.

بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری در ایران

تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۳۵۹
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های۱۳۹۶-۱۳۸۵ می باشد. جهت تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق، اطلاعات لازم برای آزمون-های فرض ها با استفاده از نرم افزار تدبیر، صحرا، کتابخانه بورس همچنین اطلاعات موجود و سایر بانکهای اطلاعاتی جمع آوری گردیده و در نهایت 12 بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل Excel پردازش شده، سپس محاسبات و تشریح روشهای آماری با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی پانل و نرم افزار Eviews انجام گردید. نتایج نشان داد که کفایت سرمایه تاثیری معنی دار و مثبت بر سودآوری بانکهای تجاری دارد. همچنین، یافته های به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای کیفیت دارایی بانک، نسبت نقدینگی و تنوع درآمدی بانک تاثیر معناداری بر سودآوری بانک های تجاری دارند و متغیر کارایی هزینه عملیاتی بانک بر سودآوری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده تمرکز بازار تاثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک های تجاری ایران دارد.
۵.

تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات یادگیری سازمانی سازمان یادگیرنده یادگیری مستمر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۲۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
امروزه برای اینکه یک سازمان در محیط رقابتی کسب و کار باقی بماند، باید نرخ یادگیریش برابر یا بیشتر از نرخ تغییرات محیطی باشد. این پیش­نیاز به تصوّر سازمان یادگیرنده انجامیده است. در این میان بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و دیگر عناصر سازمانی، این امکان را فراهم می­سازد تا بتوان برای بهبود یادگیری و سرانجام تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده، از ساز و کارهای مناسب بهره گرفت. تحقیق حاضر که از نوع همبستگی یا رابطه­ای و البتّه پیمایشی، میدانی و کاربردی است جهت تبیین رابطه سازمان یادگیرنده با فناوری اطلاعات به انجام رسیده است. جامعه مورد مطالعه شامل شرکت­های برتر صنعت پتروشیمی است که از بین این شرکت­ها نمونه­ای به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که بین فناوری اطلاعات و سازمان یادگیرنده رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، این پژوهش نشان می­دهد که بین فناوری اطلاعات و دو بعد از ابعاد سازمان یادگیرنده ( از میان هفت بعد) رابطه معنادار وجود دارد؛ این ابعاد عبارتند از""توانمند­سازی"" و ""رهبری راهبردی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان