آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

ارائه اخلاق کاربردی اسلامی در گرو ارائه تعریفی مبتنی بر مبانی و منابع اخلاق اسلامی است تا بتوان بر اساس آن ساز و کار اخلاق کاربردی اسلامی را بنا نهاد. اخلاق کاربردی اسلامی حوزه دانشی مبتنی بر آموزه های اسلامی است که می تواند راه حل هایی را  برای مسائل جدید اخلاقی دوران معاصر پیشنهاد دهد. اولین گام در این حوزه بیان تعریف اخلاق کاربردی اسلامی است. در تعریف منتخب این مقاله موضوع، هدف و روش اخلاق کاربردی مورد تمرکز و توجه قرارگرفته است که این سه مولفه وجه تمایز تعریف اسلامی و تعاریف رایج در اخلاق کاربردی را نشان خواهد داد. نظریه اخلاقی اسلام مبتنی بر مبانی الاهیاتی و انسان شناختی و مبتنی بر وحی است. در نتیجه اخلاق کاربردی را در یک نظام طولی برای تحقق اهداف متعالی دین که آیین نامه حیات معقول انسان است، نشان می دهد.

What is practical Islamic ethics, the subject of method and purpose

Presenting practical Islamic ethics depends on providing a definition based on the foundations and sources of Islamic ethics so that the mechanism of Islamic applied ethics can be built based on that. It is certain that we are faced with new ethical issues in the contemporary era and to solve them we need a field of knowledge related to Islamic sciences, but what mechanism we can use to solve ethical issues depends on providing a definition of applied Islamic ethics. In the selected definition of the subject, purpose and method of applied ethics, these three components will show the distinction of the definition from common views and definitions in applied ethics. The ethical theory of Islam, based on theological and anthropological foundations based on spirituality, depicts practical ethics in a longitudinal system to realize the sublime goals of religion, which is the code of reasonable human life.

تبلیغات