آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و تحریفات شناختی با نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجانی و همجوشی شناختی در پرستاران صورت پذیرفت. پژوهش حاضر جز تحقیقات توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران در استان کردستان در سال 1401 بودند که بر اساس قاعده «کلاین» برای نمونه گیری در معادلات ساختاری، 234 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصیت (McCrae & Costa, 1992) (NEO)، مقیاس دشواری های تنظیم هیجان (Gratz & Roemer, 2004)، پرسش نامه تحریف های شناختی (Abdullahzadeh, 2010)، پرسش نامه استاندارد همجوشی شناختی (Gillanders et al., 2014) و پرسش نامه فرسودگی شغلی (Maslach & Jackson, 1981) استفاده شد. داده ها با استفاده از معادلات ساختاری با نرم افزار Amos-22 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های این پژوهش حاکی از آن بود، مدل بررسی فرسودگی شغلی براساس ویژگی های شخصیتی و تحریفات شناختی با نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجانی و همجوشی شناختی در پرستاران دارای برازش مطلوبی می باشد. تحریفات شناختی (01/0>p، 23/8= t)، روان رنجورخویی (01/0>p، 91/5= t)، دشواری تنظیم هیجانی (01/0 >p، 85/2 = t) و هم جوشی شناختی (01/0>p، 94/2= t) اثر مستقیم مثبت و معنی دار، همچنین گشودگی (01/0 >p، 14/3-= t) و وجدان گرایی (01/0>p، 75/3- =t) اثر مستقیم منفی و معنی دار بر فرسودگی شغلی دارد. نتایج آزمون سوبل نشان داد اثر غیرمستقیم روان رنجورخویی (05/0>p، 11/0β=) و تحریفات شناختی (05/0>p، 07/0β=) به واسطه دشواری تنظیم هیجان بر فرسودگی شغلی مثبت و معنی دار می باشد، همچنین اثر غیر مستقیم تحریفات شناختی (05/0>p، 16/0β=) به واسطه همجوشی شناختی بر فرسودگی شغلی مثبت، در عین حال اثر غیر مستقیم برون گرایی (01/0>p، 33/0- β=) و وجدان گرایی (01/0>p، 13/0-β=) به واسطه ی همجوشی شناختی بر فرسودگی شغلی منفی و معنی دار می باشد. در این راستا تغییر و بهبود ویژگی های شخصیتی و تحریفات شناختی در کنار کاهش دشواری تنظیم هیجانی و همجوشی شناختی زمینه برای کاهش فرسودگی شغلی در پرستاران ایجاد می نماید.

The Relationship of Personality Traits and Cognitive Distortions with Job Burnout: Mediating Role of Emotional Regulation Difficulties and Cognitive Fusion

IntroductionThe concept of job burnout is described as a complex and long-term response to chronic emotional and interpersonal stress in the workplace, characterized by specific symptoms. It is noted that job burnout can have negative effects on individuals' emotional, mental, and physical health, as well as their work-related behaviors. The present study was conducted with the aim of Examining the relationship between job burnout, personality traits, and cognitive distortions with the mediating role of emotional regulation difficulties and cognitive fusion among nurses. )McCrae & Costa Jr, 1992(. MethodThis study is a quantitative research using structural equation modeling and descriptive research of the correlational type. The population consists of all nurses with over two years of experience in government hospitals in Kurdistan province in 2022. The sample size was estimated using the Kline method and 234 participants were chosen. The Big Five Personality Traits Questionnaire (McCrae & Costa Jr, 1992), Emotion Regulation Difficulty Scale (Gratz & Roemer, 2004), Cognitive Fusion Questionnaire (Gillanders et al., 2010), Cognitive Distortions Scale (Abdullahzadeh, 2010) and Job Burnout Scale (Maslach & Jackson, 1981), were used for data collection. Data were analyzed using structural equation modeling with Amos-22 software. ResultsThe findings of this study indicate that the model of examining job burnout based on personality traits and cognitive distortions with the mediating role of emotion regulation difficulties and cognitive fusion fits well in nurses. Cognitive distortions (p<0.01, t=8.23), Neuroticism (p<0.01, t=5.91), emotion regulation difficulties (p<0.01, t=2.85), and cognitive fusion (p<0.01, t=2.94) have a direct and significant positive effect, while openness (p<0.01, t=-3.14) and conscientiousness (p<0.01, t=-3.75) have a direct and significant negative effect on job burnout. The results of the Sobel test showed that the indirect effect of Neuroticism (p<0.05, β=0.11) and cognitive distortions (p<0.05, β=0.07) on job burnout through emotion regulation difficulties is positive and significant. Additionally, the indirect effect of cognitive distortions (p<0.05, β=0.16) on job burnout through cognitive fusion is positive, while the indirect effects of extraversion (p<0.01, β=-0.33) and conscientiousness (p<0.01, β=-0.13) on job burnout through cognitive fusion are negative and significant. DiscussionIn this regard, selecting employees according with personality traits and cognitive abilities, along with reducing the difficulty of emotional regulation and cognitive fusion, creates a basis for reducing job burnout.

تبلیغات