آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰

چکیده

پژوهش حاضر درباره موضوع «تأثیر زندگی کوخ نشینی و کاخ نشینی بر انسان (مردم و جامعه) از منظر امام خمینی (ره)» انجام شده است. هدف پژوهش، بررسی ماهیت و چگونگی کوخ نشینی و کاخ نشینی و تأثیر آن ها بر زندگی اجتماعی و رفتار انسان است که از منظر امام خمینی (ره) به آن ها پرداخته شده است. روش پژوهش با رویکرد کیفی و طرح تحقیق «تحلیل اسنادی» است. برای انجام پژوهش بر منابع دست اول تمرکز شده است که مبانی اعتبار پژوهش هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد در جامعه اسلامی، کاخ نشینی و زندگی به این سبک فساد و برای جامعه مضر است؛ زیرا موجب ایجاد فاصله در اجتماع، بی اعتمادی عمومی، تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی، ایجاد حس بی عدالتی و درنهایت تضاد و تعارض در جامعه می شود، اما کوخ نشینی و داشتن این روحیه سبب همبستگی، انسجام و اعتماد در جامعه می شود و بستر مشارکت هرچه بیشتر را فراهم می کند؛ زیرا هدف از هر اقدام و مشارکتی رضای خداوند است و چنین امری علاوه بر اینکه در کنشگر ایجاد انگیزه می کند سبب بازتولید مشارکت و فعالیت بیشتر در خدمت جمع و جامعه می شود. براساس نتایج پژوهش، جامعه ای با روح کوخ نشینی پایدار است و رشد و توسعه خواهد یافت و همچنین دشمنان، در بحران ها از جمله جنگ ها، فتنه ها و کارشکنی ها نمی توانند خدشه ای به آن وارد کنند؛ زیرا مردم و حاکمیت در قالب کلیتی منسجم، هر ضربه ای را نمی پذیرند و آن را دفع می کنند.

The Impact of Cottage and Palatial Life on People (People and Society) from Imam Khomeini’s Perspective

The topic of the current research is “The effect of cottage and palace life on people (people and society) from the perspective of Imam Khomeini.” The purpose of the research is to examine, from the perspective of Imam Khomeini, the nature and manner of living in cottages and palaces, as well as their impact on social life and human behavior.A qualitative approach and “documentary analysis” constitute the research methodology. In order to conduct research, the focus is on primary sources, which are the foundation of the research’s validity.The research demonstrates that in Islamic societies, palatialism and palatial architecture are corrupting and detrimental to society. Because it creates social distance, general mistrust, a weakened sense of solidarity and social cohesion, a sense of injustice, and ultimately social conflict. But the cottage style is distinct in addition to fostering solidarity, cohesion, and trust in the society, it lays the groundwork for more participation, since the purpose of every action and participation is to please God. As a result, in addition to motivating the activist, it promotes the reproduction of more participation and activity in the service of the community.The results indicate that a society with a nomadic spirit is stable and will grow and develop, and that enemies cannot harm the society during crises such as wars, seditions, and sabotage because the people and government, as a cohesive whole, reject and repel any strike.

تبلیغات