آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹

چکیده

تمکین ارض از ویژگی هایی است که به برخی انبیاء اعطا شده است. در آیه 55 سوره نور که در آن بشارت های خداوند به بندگان خالصش مطرح شده،سخن از تمکین دین به میان آمده است. در روایات نیز به مشابهت روش گذشتگان،آیندگان و به شباهت سنت های جاری الهی میان پیامبران الهی با امام مهدی اشاره شده است.موضوع تمکین از ویژگی های مطرح-شده برای انبیا در قرآن است که می توان به حکومت صالح جهانی پس از ظهور حضرت حجت (عج) آن را تعمیم داد.این پژوهش درصدد است با بهره گیری از آیات، تفاسیر،روایات و استفاده از روش توصیفی-تحلیلی آیاتی که در آن ها از تمکین انبیاء و آثار و نتایج آن یاد شده را مورد مداقه قرار دهد و نتایج را به حکومت صالحان پس از ظهور حضرت تعمیم دهد.بررسی ها نشان می دهد محسن بودن از شروط اساسی تمکین است و اعطای حکم و علم و الحاق به صالحین از ثمرات مکانت خداوند بر انبیاء محسوب می شود.

The Qur'an's mentions of obedience to the prophets and its generalization to the rule of Imam Mahdi

Obedience to land is one of the characteristics that have been granted to some prophets.In verse 55 of Surah Noor,in which God's good news is presented to His pure servants,the word of obedience to religion is mentioned.In the narrations,the similarity of the ways of the past and the future and the similarity of the current divine traditions between the divine prophets and Imam Mahdi have been pointed out.From the advent of Hazrat Hojjat, he generalized it.This research tries to examine the verses that mention the submission of the prophets and its works and results by using the verses, interpretations,narrations and using the descriptive-analytical method.generalize the results to the rule of the righteous after the advent of the Holy Prophet.Studies show that being a benefactor is one of the basic conditions of obedience,granting rulings and knowledge and joining the righteous is one of the fruits of God's power over the prophets

تبلیغات