چکیده

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اسلام هراسی ابعاد گسترده ای یافته و در قالب "ایران هراسی" ادراک می شود. پیش از به کارگیری گسترده مفهوم «ایران هراسی»، بحث های شرق شناسی، به طورکلی، نوعی از اسلام هراسی را به گونه ای دیگر، مطرح می کردند. علاوه بر آن، گرایش های بیگانه ترسی و نژاد پرستی در دنیای معاصر به پیشرفت این مفهوم یاری رسانده اند. هدف اصلی این مقاله، شناخت ریشه ها و بسترهای تشکیل دهنده ایران هراسی مبتنی بر چارچوب مفهومی سازه انگاری است. سازه انگاری درصدد است تا به جای تأکید بر توانایی دولت ها یا توزیع قدرت به عنوان یکی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل، بر هویت دولت ها انگشت گذارد. انگاره ها می توانند روی هویت ها و منافع و سیاست ها اثر بگذارند و تغییر جهت از توانایی ها به سوی هویت ها آن چیزی است که دولت ها می توانند انجام دهند تا موقعیت خودشان را در ساختار تبیین کنند، پس باوجودآنکه دولت ها سرمایه اصولی مانند خودیاری، پاسداری از امنیت و منافع ملی رفتار می کنند اما اگر بر پایه اصولی باهم همکاری کنند چه بسا که نظرشان در مورد هویت خود و اینکه چه ارتباطی با دیگر جهانیان و نظام بین الملل می توانند داشته باشند تغییر می یابد. سؤال اصلی این پژوهش آن است که ریشه ها و بسترهای تشکیل دهنده ایران هراسی چیست؟ فرضیه اصلی ازنظر این پژوهش به این مقوله می پردازد که گفتمان سیاسی ضدغرب پس از انقلاب اسلامی ایران موجب شکل گیری ایران هراسی شده است. فرضیه رقیب این پژوهش آن است که جمهوری اسلامی ایران با حفظ هویت خود به عنوان یک بازیگر دارای هویتی منحصربه فرد، سعی دارد با همکاری و گفتگو با غرب به مقابله با ایران هراسی بپردازد.

Backgrounds and roots of Iranophobia in the West

With the occurrence of the Islamic revolution in Iran, Islamophobia has gained wide dimensions and is perceived as "Iranophobia". Before the widespread use of the concept of "Iranophobia", discussions of oriental studies, in general, raised a kind of Islamophobia in a different way. In addition to that, xenophobia and racism tendencies in the contemporary world have helped the development of this concept. The main goal of this article is to know the roots and foundations of Iranophobia based on the constructivist conceptual framework. Constructivism aims to put a finger on the identity of the states instead of emphasizing the ability of the states or the distribution of power as one of the structural features of the international system. Imaginations can affect identities, interests, and policies, and changing the direction from capabilities to identities is what governments can do to explain their position in the structure, so even though governments have basic capital such as self-help, security and They act according to national interests, but if they cooperate on the basis of principles, maybe their opinion about their identity and what kind of relationship they can have with the rest of the world and the international system will change. The main question of this research is what are the roots and foundations of Iranophobia? The main hypothesis from the point of view of this research deals with the category that the anti-Western political discourse after the Islamic Revolution of Iran has caused the formation of Iranophobia. The competing hypothesis of this research is that the Islamic Republic of Iran, by preserving its identity as an actor with a unique identity, is trying to deal with Iranophobia through cooperation and dialogue with the West.

تبلیغات