چکیده

یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزشی در هر جامعه، تلاش در مسیر رشد و تقویت هویت دانش آموزان در پایه ها و مقاطع تحصیلی مختلف است تا آنان از این طریق واجد مهارت ها و صلاحیت های لازم برای ایفای مسئولیت های فردی و اجتماعی خود بشوند. در این راستا، یکی از الزامات مهم سیاست گذاری هویتی روزآمد و اثربخش است تا اجرا و عملیاتی کردن آن، زمینه های لازم را برای رشد و تحکیم هویت فراگیران فراهم کند. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی استنتاجی و با مرور منابع و مراجع علمی کوشیده است تا ضمن تبیین کارکرد نظام آموزشی در پرورش هویت یادگیرندگان، مجموعه ای از توصیه های سیاستی لازم در این عرصه را ارائه نماید. یافته های حاصل نشان داد که سیاست گذاری هویتی نظام آموزشی باید بسترهای لازم را برای توجه موزون و جامع نگر به همه عرصه های هویت واقع بینی و اجتناب از ایده آل گرایی صرف، تمرکززدایی و مشارکت دادن هرچه بیشتر همه ذی نفعان، استفاده از ظرفیت های برنامه درسی پنهان مدارس، رشد همه ابعاد شخصیتی فراگیران (شناختی، عاطفی و مهارتی)، بهره گیری از توانمندی های نهادها و گروه های اجتماعی جامعه، استفاده مؤثر از کتب درسی، رشد صلاحیت های حرفه ای معلمان و لزوم تغییر سیاست گذاری های هویتی متناسب با تحولات زمانه فراهم کند. بدیهی است توجه جدی و عملی به توصیه های سیاستی مذکور ضمن کاهش چالش های هویتی نسل جوان، اثربخشی نظام آموزشی را در رشد هویت منسجم دانش آموزان افزایش می دهد.

Identity policy making of the country's education system; and its policy recommendations

One of the most important functions of the educational system in any society is to try to develop the identity of students of different grades and levels of education so that they have the necessary skills and competencies to fulfill their individual and social responsibilities. From this perspective, one of the important requirements of educational systems is effective identity policy-making to grow and strengthen students' identities. This article, by adopting an analytical-inferential approach and reviewing scientific sources and references, has tried to explain the importance of the role and function of the educational system in fostering a balanced identity of students and and based on that provide a set of necessary policy recommendations in this area. The findings showed that the identity policy of the education system should provide the necessary conditions for a balanced and comprehensive attention to all areas of identity, realism and avoidance of mere idealism, decentralization and participation of all stakeholders as much as possible, using the hidden curriculum capacities of schools, developing all cognitive, emotional and skill abilities of learners, utilizing existing social institutions and groups in society, effective use of textbook capacities, education and provide instruction for the growth of teachers' professional competencies and the need to revise and change identity policies in line with the changes of the time. It is obvious that serious and practical attention to the mentioned policy recommendations can increase the effectiveness of the educational system in developing the coherent identity of students by reducing the identity challenges of the young generation.

تبلیغات