چکیده

یکی از مهم ترین عوامل بهبود کیفیت زندگی در جامعه، بهبود سطح سلامت افراد است ورسانه ها با توجه به کارکرد آموزشی که برای آنها مطرح شده است می توانند به شیوه های مختلف از جمله تکنیکهای متقاعد سازی مخاطب به این مهم کمک کنند.با توجه به فعالیت شبکه رادیویی سلامت این پژوهش بر آن است که دریابد برنامه های اموزشی آن در این امر چگونه عمل کرده اند .از این رو پژوهش حاضر با تحلیل محتوا کیفی7 برنامه آموزشی رادیو سلامت در پاییز 1401 سعی کرده است تاچگونگی طراحی پیام بر مبنای مدل " تغییر رفتار مخاطبان " را بررسی کند. در این مدل ابتدا با بهره گیری از سه عامل "انگیزه"، "توانایی" و "محرک "تغییر رفتار مخاطبان را در دو بعد" نوع رفتار" و "استمرار رفتار "بسط داده و در قالب ماتریس 15 بخشی «تغییر رفتار»بررسی نموده است. در این پژوهش از بخش های این ماتریس به عنوان مقوله های تحلیل محتواکیفی استفاده شده و پیام های آموزشی ارائه شده در برنامه ها پس استخراج و کدگزاری باز، در مقوله ها دسته بندی شده است. نهایتا با تکمیل کدگزاری، چگونگی طراحی پیام های آموزش و ارتقا سلامت در این برنامه ها حاصل شد و در نتیجه نشان داد که به نظر می رسد برنامه شنیده شده با فرض انجام رفتار توسط شنوندگان سعی دارند وضعیت سلامتی آن ها را توجه به رفتارهای کنونی آن ها بهبود دهند و کمتر توصیه به انجام یک رفتار جدید داشته باشند. یعنی برنامه ها تلاشی برای آگاه سازی مردم از رفتارهای جدید نمی کند و یا توصیه ای برای کاهش یا ترک رفتارهای غلط نداردکلمات کلیدی: رادیو سلامت، آموزش بهداشت، تغییر رفتار، مخاطب شناسی، تحلیل محتوا کیفی

Content analysis of Salamat Radio's educational programs based on the audience behavior change model

Analyzing the content of the educational programs of “Radio Salamat” based on the model of audience behavior change Abstract Informing and educating the audience can be achieved through radio as a comprehensive media. Improving people's health is one of the most important factors in improving society's quality of life, and radio's educational function can contribute to this goal by persuading the audience. Therefore, the current research aims to analyze the content of 7 educational programs of “Radio Salamat” in the fall of 1401 and has tried to examine the engineering of the message to influence the audience. A model of audience behavior change has been used for this purpose, in which three factors - motivation, ability, and stimulus - are used to change the behavior of the audience. The matrix of 15 parts "behavior change" has been expanded into two dimensions, the type of behavior and the continuation of behavior. In this research, the parts of this matrix are used as content analysis categories and the educational messages presented in the programs after extraction and open coding are categorized into categories. Finally, with the completion of coding, how to design educational and health promotion messages in these programs was realized. Keywords: radio, health education, behavior change, audience analysis, qualitative content analysis Abstract Informing and educating the audience can be achieved through radio as a comprehensive media. Improving people's health is one of the most important factors in improving society's quality of life, and radio's educational function can contribute to this goal by persuading the audience. Therefore, the current research aims to analyze the content of 7 educational programs of “Radio Salamat” in the fall of 1401 and has tried to examine the engineering of the message to influence the audience. A model of audience behavior change has been used for this purpose, in which three factors - motivation, ability, and stimulus - are used to change the behavior of the audience. The matrix of 15 parts "behavior change" has been expanded into two dimensions, the type of behavior and the continuation of behavior. In this research, the parts of this matrix are used as content analysis categories and the educational messages presented in the programs after extraction and open coding are categorized into categories. Finally, with the completion of coding, how to design educational and health promotion messages in these programs Abstract Informing and educating the audience can be achieved through radio as a comprehensive media. Improving people's health is one of the most important factors in improving society's quality of life, and radio's educational function can contribute to this goal by persuading the audience. Therefore, the current research aims to analyze the content of 7 educational programs of “Radio Salamat” in the fall of 1401 and has tried to examine the engineering of the message to influence the audience.

تبلیغات