آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

ایده تعمیق در طبیعت و توجه به نحوه رشد و شکل گیری پدیده های زیستی بجای تقلید از لایه های سطحی و شکلی، سابقه ای طولانی دارد. لیکن در عمل، توانایی علمی و فنی کافی برای اجرای آن وجود نداشته است. شاید بتوان دلیل آن را انتخاب سطحی موضوعات پیچیده و غیر قابل احاطه به لحاظ ضعف در زمینه های علمی و یا نبود امکانات فنی برای اجرا دانست. حال با عنایت به تحولات فنی و علمی در چند دهه اخیر امکان پذیری چنین رویکرد ماهیتی، دور از ذهن نمی باشد. ظهور نظریات و روش های رایانشی نوین بر گرفته از سیستم های زیست شناختی، در طی چند دهه اخیر، تعمیق در اصول و قواعد فرآیند تولید فرم را امکان پذیر نموده است. هدف مقاله حاضر بررسی چگونگی الگو سازی از فرآیندهای رشد و شکل گیری پدیده های زیستی در روشمند سازی فرآیند تولید فرم در حوزه معماری می باشد. یکی از الگوهای مطرح در فرآیند رشد پدیده های زیستی، الگوی رشد دیفرانسیلی می باشد. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، بصورت توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک، گردآوری شده اند. پس از مرور سوابق نظری و عملی رایانشی ملهم از اصول زیست شناختی و بررسی سیر تکوینی آن ها، با استفاده از روش تحقیق شبیه سازی با راهبرد استدلال منطقی، الگوی رشد دیفرانسیلی، در یک فرآیند تولید فرم معماری مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. به نحوی که طی یک آزمایش شبیه سازی، مدلی از الگوهای رشد در تولید فرم رایانشی ارایه گردید. نتایج آزمایش ها نشانمی دهد که شبیه سازی الگوریتمیک الگوهای رشد و شکل گیری پدیده های زیستی از مجرای رایانشی، در خلق روش های نوین فرآیند تولید فرم معماری می تواند مؤثر واقع گردد. 

Investigating the Evolution of Computation Role in Simulating the Formation Process of Natural Phenomena for Generating Architectural Forms

Extended Abstract Background and Objectives: Thinking about nature and paying attention to how biological phenomena grow and take shape has a long history and is more valuable than superficial and formal imitation. But more scientific and technical ability is needed to implement it in practice. This may be due to the superficial selection of complex and unambiguous topics due to weaknesses in scientific fields or lack of technical facilities for implementation. Given the technical and scientific developments in recent decades, the possibility of such an inherent approach is not far from the mind. The emergence of new theories and computing methods derived from biological systems over the past few decades has made it possible to deepen the principles and rules of the form production process. The main question is: how can biological growth and formation patterns be used to methodize the process of producing architectural forms? The main purpose of this article is to investigate the modeling and growth processes in biological phenomena to be used in the methodization of the form production process in architecture. One of the patterns in the growth process of biological phenomena is the differential growth pattern. Methods: The research method in the present research is descriptive-analytical, and data collection includes library studies and documents. First, the theoretical and practical backgrounds of computing inspired by biological principles and their evolutionary evolution were examined. Then, using a simulation research method with a logical reasoning strategy, different growth patterns were formed. Finally, during the process, the production of the architectural form was tested and examined. In a simulation experiment, a model of the growth pattern was presented in the production of computer forms. In the analytical part of the present study, considering the importance of the role of algorithmic thinking in modeling the growth process and the formation of biological phenomena for the computational production of an architectural form, a logical reasoning strategy was established to provide a logical thinking system for realizing a relationship between biological realities in the growth process. It has been used to form a general conceptual framework in order to describe the subject and formulate growth guidelines using the abstract values of producing architectural form.  Findings: This research started with the classification and analysis of theories in the field of computing inspired by biological processes, according to the time hierarchy of their occurrence, then continued with the introduction of new computing methods inspired by biological principles. Finally, this research was completed using such theories and methods in the production of the digital form. The result is evidence of the historical and evolutionary course of such an approach from theory to practice. For more clarity, theories, methods, and manufacturing processes are presented below with an evolution timeline, which is a new step in this field of research. Achieving the ability to simulate computational theories demonstrates the possibility of modeling growth processes and the formation of biological phenomena in the process of producing an architectural form along a path called computing. In this process, the growth algorithm is programmed within the software environment and then equated. So that all the parameters affecting the formation and growth of the organism are identified and entered into the algorithm, and then the virtual growth process takes place. The result of such an algorithm is the application of the construction method of these organisms to architectural projects and the use of the characteristics of that organism to increase the efficiency of space. In this process, architecture can inherit the qualities that the process of natural products has given to the organism and imitate them in their appearance and form, as well as in their function and behavior..  Conclusion: The form of the process is first generated in the virtual environment by entering various environmental parameters as well as various growth patterns. Then, if it responds to the mentioned environmental conditions and parameters, it will be placed in the path of digital manufacturing and built physically. As a result, the presence of such forms in the not-too-distant future in urban environments and architecture is still being determined. Therefore, the direction of research is more in the field of opinion. Nevertheless, attempts have been made in the field of architecture to create a new design logic based on the path of growth patterns. Naturally, this research is the beginning of further research in areas such as biology and algorithms. Subsequent researchers can examine and test other natural patterns, with a wider range of variables, in the algorithmic process, and step into the development of the research literature. The main result is that algorithmic simulation of growth patterns and the formation of biological phenomena through the computer channel can effectively create new methods for the architectural form production process.

تبلیغات