آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

ارزش ها ازجمله عوامل مؤثر بر شکل دهی هویت در هر جامعه است. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنای ارزش های اساسی در کتاب های خاطرات دفاع مقدس به روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام شد. بدین منظور آثار مکتوب در این زمینه  که شامل خاطرات نوشته شده ازسوی زنان شرکت کننده در دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفت و پنج کتاب در این زمینه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که عناوین این کتب عبارتند از: عناوین فرنگیس، من زنده ام، از چنده لا تا جنگ، یکشنبه آخر و پوتین های مریم. نتایج پژوهش نشان داد که ارزش های اخلاقی مانند تعهد، صبر، شکرگزاری، سخاوت، خیرخواهی و ارزش های فرهنگی مانند فروتنی و تواضع، قدرت، دانش و سلامت و در نهایت ارزش های مذهبی مانند خدامحوری، تقوی، اخلاص، نرم خویی و عفاف بر هویت زنان ایرانی در دوران دفاع مقدس مؤثر بوده است.

The Feasibility of an Interventional Package of the Decrement of Marital Conflict Based on Islamic Sources

A conflict is an inevitable phenomenon formed during marital relationship in parallel with love. The present study aimed to investigate the feasibility of an interventional package of the decrement of couples' conflict based on Islamic sources with a quasi-experimental method and single-case experimental design with a multiple sequential-exploratory baseline. The population included all couples who were in conflict referring to the Ghadir Counseling Center in the city of Qom. Three couples were selected by the judgmental sampling and with the confirmation of conflict criterion according to a marital conflict questionnaire. The data were collected before and after the intervention. The researcher's interventional package of the decrement of couples' conflict was designed according to the Islamic sources, and it was in the form of a short structured 9 session treatment. The package validity regarding its sessions, in general, and in terms of its structure, objectives, and techniques were confirmed by 10 psychologists. The results of the interventional package showed that after the intervention, the couples' conflict turned to a good and safe condition with a decreasing and stable trend.

تبلیغات