آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

در کشور ما حمایت از تولید کالاهای داخلی و نگرش به مصرف این کالاها همواره در اولویت سیاست گذاران بوده و یکی از شیوه های معمول در زمینه تشویق مصرف کالاهای داخلی، اعتماد به این کالاها و کیفیت آن است. بر همین اساس، هدف این مطالعه، شناسایی رابطه بین اعتماد اجتماعی و نگرش به مصرف کالاهای داخلی شهروندان می باشد. به لحاظ روش شناسی، این تحقیق از نوع توصیفی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان بالای 18 سال مناطق سه گانه شهرستان ساری با حجم نمونه ای به تعداد 388 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. اعتبارسنجی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی محتوایی و برای برآورد پایایی آن ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها نشان داد که میانگین اعتماد اجتماعی و نگرش به مصرف کالاهای داخلی شهروندان به ترتیب 251/3 و 405/3 می باشد که در حد «بالاتر از متوسط» ارزیابی می-شود. هم چنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین اعتماد اجتماعی و ابعاد آن با نگرش به مصرف کالاهای داخلی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، سه متغیر (اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم یافته) توانسته اند 9/17 درصد از واریانس متغیر وابسته (نگرش به مصرف کالاهای داخلی) را تبیین نمایند.

Analysis of the relationship between social trust and attitudes towards the consumption of domestic goods of citizens (Case Study: Sari City)

In our country, supporting the production of domestic goods and the attitude towards consuming these goods has always been a priority for policymakers and one of the common ways to encourage the consumption of domestic goods is to trust these goods and their quality. Accordingly, this study aims to identify the relationship between social trust and attitudes toward the consumption of domestic goods of citizens. Methodologically, this research is descriptive and in terms of data collection, it is survey research. The statistical population of the study includes all citizens over 18 years in the three regions of Sari. A sample size of 388 people was calculated and selected and studied by the randomized cluster sampling method. The data collection tool was validated by content validity and Cronbach's alpha test was used to estimate their reliability. The findings showed that the average social trust and attitudes toward the consumption of domestic goods of citizens are 3.251 and 3.405, respectively, which is assessed as "above average". Also, the results of testing the hypotheses indicate that there is a significant relationship between social trust and its dimensions with the attitude towards the consumption of domestic goods of citizens. In total, it can be said that three variables (interpersonal trust, fundamental trust, and generalized trust) were able to explain 17.9% of the variance of the dependent variable (attitude to the consumption of domestic goods).

تبلیغات