کلید واژه ها: تسهیم دانش اعضای هیات علمی دانشگاه یزد

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۱۹ - ۱۳۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۲

Attitudes based on Knowledge Sharing and Analysis of Related Factors Among Faculty Members of Yazd University in 2020

The purpose of this study is to investigate the attitudes of faculty members of Yazd University about knowledge sharing and analysis of related factors. In this research, descriptive and survey methods have been used. The statistical population of the study includes all faculty members of Yazd University. The sample size was determined based on the Cochran formula of 115 people and the samples were selected using the stratified random sampling method. In explaining the factors related to faculty members' attitudes about knowledge sharing, individual characteristics including gender, age, work experience, and academic rank were considered. SPSS 21 software was used for data analysis. Findings showed that there is no significant relationship (p˃0.05) between gender, academic rank, work experience, and age of respondents in terms of three variables of behavior, attitude, and awareness. However, the relationship between faculty members' attitudes and variables of behavior, knowledge, tools, and motivating and limiting factors (P˂0.001) was significant. Given the positive and significant relationship between factors affecting knowledge sharing and attitudes about knowledge sharing, it can be said that the existence of a strong organizational culture leads to an increase in the willingness of people to share knowledge and their success in doing this with colleagues.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱

چکیده

تسهیم دانش یکی از فرایندهای دانشی است که چرخه حیات دانش درون سازمان به ویژه توزیع دانش را در سراسر دانشگاه شکل می دهد. هدف از این پژوهش بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد پیرامون تسهیم دانش و واکاوی عوامل مرتبط با آن است. در این پژوهش از روش توصیفی و پیمایشی بهره برده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد بود. که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 115 نفر تعیین گردید. در تبیین عوامل مرتبط با نگرش اعضای هیئت علمی پیرامون تسهیم دانش، ویژگی های فردی شامل جنسیت، سن، سابقه کاری و مرتبه علمی موردتوجه قرار گرفت. همچنین رابطه نگرش با آگاهی، رفتار، ابزارها، ترغیب کننده ها، و موانع تسهیم دانش در بین پاسخگویان بررسی شد. در تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 استفاده شد. یافته ها نشان داد رابطه معناداری (05/0p˃) بین جنسیت، مرتبه علمی، سابقه کاری و سن پاسخگویان از نظر سه متغیر رفتار، نگرش و آگاهی وجود ندارد. اما، رابطه بین نگرش اعضای هیئت علمی و متغیرهای رفتار، آگاهی، ابزارها و عوامل ترغیب کننده و محدودکننده (001/0P˂) معنادار بود. با توجه به وجود رابطه مثبت و معنی دار بین عوامل مؤثر بر تسهیم دانش و نگرش پیرامون تسهیم دانش، می توان گفت که وجود فرهنگ سازمانی قوی منجر به افزایش تمایل به تسهیم دانش در افراد و موفقیت هر چه بیشتر آن ها در انجام این مهم با همکاران می شود.

تبلیغات