نویسندگان: یعقوب شربتیان

کلید واژه ها: Management Tourist Gilan province Village culture Anthropology Folklore

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵ - ۲۳
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

Rural tourism can be defined as a tourism product, which approach accentuates the importance of supply management and marketing activities. As against conventional tourism, rural tourism has certain typical characteristics like; it is experience oriented, the locations are sparsely populated, it is predominantly in natural environment, it meshes with seasonality and local events and is based on preservation of culture, heritage and traditions. Iran is world famous for kind hospitality, friendliness, and a beautiful Landscape and villages. Beautiful historical villages and rural areas, like Gilanian villages have been visited by many foreign and domestic tourists. Definitely, Tourism industry in the villages has positive and negative consequences. Some experts focus on the positive aspects and vice versa. Some experts disagree with this industry and believe that must be prevented rural tourism. The main purpose in this paper is to investigate and Introduction of tourism centers in Gilan villages. The method in this paper is quantities and also action research and tools of data collection is documental, in-depth interview and participate .

تبلیغات